รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2552 โดย รองฯสุธวัชธ์ เทศารินทร์
อ่าน [47638]  

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2551 .....

 

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
                              
โรงเรียนนามนพิทยาคม  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา  2551 
ผู้ศึกษา                   นายสุธวัธช์  เทศารินทร์
ชื่อหน่วยงาน       โรงเรียนนามนพิทยาคม 
ปีที่พิมพ์                2552

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  โรงเรียนนามนพิทยาคม  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา  2551 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อประเมินด้านบริบท  (Context  Evaluation)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  (Input  Evaluation)  ด้านกระบวนการดำเนินงาน  (Process  Evaluation)  และด้านผลผลิต  (Product  Evaluation)  ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ครูผู้สอน  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนามนพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  568  คน  ประกอบด้วย  ครูผู้สอนจำนวน  34 คน  นักเรียนจำนวน  260  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  14  คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน  260  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จำนวน  10  ฉบับ ผลการศึกษา  พบว่า

1.  ด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  โรงเรียนนามนพิทยาคม   ปีการศึกษา  2551  ตามความเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( ค่าเฉลี่ย = 4.18)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  โครงการมีความเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.38)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของชุมชน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.91)

2.  ด้านปัจจัยการดำเนินงานของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551  ตามความเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก               (ค่าเฉลี่ย = 4.03)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  ความสนใจของผู้เรียน           มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  วัสดุ-อุปกรณ์ สื่อและเอกสารที่ใช้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95)

3.  ด้านกระบวนการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551  ตามความเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก             (ค่าเฉลี่ย = 4.21)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนอย่างชัดเจนในการทำโครงการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.44)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามโรงการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.04)

4. ผลการแสดงความคิดเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม   ปีการศึกษา  2551  โดยส่วนร่วม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก       (ค่าเฉลี่ย = 4.13)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.27)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.01)

5.  ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  ตามความเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.31)     ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนอย่างรอบด้าน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.55)

6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551  กิจกรรมพัฒนาห้องภาษาไทย  ตามความเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.32)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ       ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.67)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  สื่อ/อุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     (ค่าเฉลี่ย = 3.86)

7.  ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551 กิจกรรมพัฒนาห้องคณิตศาสตร์  ตามความเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  มีความสนุกสนานและน่าสนใจ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.80)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  สื่อ/อุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.78)

8. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ตามความเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  สื่อการเรียนสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด         (ค่าเฉลี่ย = 4.80)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  สื่อ/อุปกรณ์เพียงพอกับความต้องการ           มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.37)

9.  ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551  กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตามความเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน        โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.80)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด  และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.90)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  สภาพห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.70)

10.  ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนนามนพิทยาคม  ปีการศึกษา  2551  กิจกรรมพัฒนาห้องสังคมศึกษาฯ(ห้องจริยธรรม)  ตามความเห็นของครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  โดยส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด    (ค่าเฉลี่ย = 4.83)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้ายคือ  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.63)

11.  ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6   ปีการศึกษา 2551  (หลังดำเนินโครงการ)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา  2550  (ก่อนดำเนินโครงการ)  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า             ปีการศึกษา 2551  ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2550

 

 

 

 

 
ความคิดเห็นที่ 4  
เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนดีครับ
คุณ : ศราวุธ sarawut_7270@hotmail.com

Post : 25 ก.ย. 2552 เวลา 08:37 น. IP : 192.168.212.198

ความคิดเห็นที่ 3  
บทความน่าสนใจดีน่ะค่ะ

เยี่ยมๆๆๆ..
คุณ : หนูดี -

Post : 24 ก.ย. 2552 เวลา 16:38 น. IP : 122.154.132.69

ความคิดเห็นที่ 2  
ดูจากผลประเมินแล้วโรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี ถ้ายังไงก็ช่วยมาให้คำชี้แนะที่โรงเรียนใกล้เคียงด้วยนะคุ
คุณ : ปลาทอง -

Post : 24 ก.ย. 2552 เวลา 16:35 น. IP : 122.154.132.67

ความคิดเห็นที่ 1  
เป็นบทความที่น่าสนใจ และทราบถึงผลได้ชัดเจนค่ะ
คุณ : หมูปิ้ง eliza_k9@hotmail.com

Post : 24 ก.ย. 2552 เวลา 16:32 น. IP : 125.26.238.112

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้