การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 โดย นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว
อ่าน [230]  

.....

 

ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

                       เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                       เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ผู้วิจัย                นางวิไลลักษณ์  ศรีแก้ว

หน่วยงาน            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3

ปีที่วิจัย               ปีการศึกษา  2562

 

บทคัดย่อ

                    การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ที่สร้างขึ้น      

           กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3  จำนวน  5  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  8  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  จำนวน  18  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดัชนีประสิทธิผลและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)

           ผลการวิจัยพบว่า

               1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.25/86.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้

               2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

               3.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สร้างขึ้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าทางการเรียน  เท่ากับ  0.7955  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.55  

               4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  ที่สร้างขึ้น  โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก

          โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงขึ้น  นักเรียนมีความสุขและมีความพึงพอใจในการเรียน  สามารถใช้เป็นแนวทางที่สามารถสนองนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความเหมาะสม

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้