เผยแพร่การจัดกระบวนการถอดบทเรียนโครงงานสุขภาพ
นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2564 โดย นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
อ่าน [235]  

ชื่อโครงงาน : การแปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่วัยใสสุขภาพดี ผ่านการถอด บทเรียน 2: 3 : 4 ครูที่ปรึกษา : นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ และ นายเทพนิมิต พินิจนึก สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 การดําเนินงานโครงงานสุขภาพ เรื่อง การแปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่วัยใส สุขภาพดี ผ่านการถอดบทเรียน 2: 3 : 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ สุขภาพทางจิตใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร ผ่านการถอดบทเรียน 2 : 3 : 4 2) ประเมินสุขภาพทางจิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแปรรูปสมุนไพร 3) ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 4) ให้นักเรียนมีเครือข่ายในการเรียนรู้และทำกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร โดยประเมินผล จากการตอบแบบสัมภาษณ์ดัชนีวัดสุขภาพจิต และสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน พบว่า 1. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ สุขภาพทางจิตใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร ผ่านการถอดบทเรียน 2 : 3 : 4 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่องไพล และน้ำมันไพล นำมาถอดบทเรียน ด้วยกระบวนการ 2 : 3 : 4 คือ 2 เงือนไข 3 หลักการ 4 มิติ ซึ่ง 2 เงื่อนไขคือความรู้ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร เป็นข้อมูลที่นักเรียนได้เรียนรู้ เงื่อนไขคุณธรรมคือการนำคุณธรรมมาปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การมีวินัย ความสามัคคี ความอดทน โดยมี 3 หลักการ เป็นกระบวนการในการทำงาน โดยมีความพอประมาณ ในเรื่องของสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ เวลา สถานที่ การมีเหตุผลเป็นหลักการทำงานโดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของกิจกรรม และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนรู้จักการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงานเพื่อป้องกันความล้มเหลวของงาน และ 4 มิติ คือผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่นักเรียนได้รับ ได้แก่ มิติวัตถุ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือรายได้จากการทำกิจกรรม คือ ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่องไพล น้ำมันไพล และรายได้เสริม มิติสังคม คือการทำกิจกรรมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร เอื้อประโยชน์ใดสู่สังคมและผู้อื่น เช่นการนำยาหม่องไพลไปแจกให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และตามงานต่าง ๆ มิติสิ่งแวดล้อม เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร สิ่งผลอะไรต่อรอบข้าง เช่นนำเศษขยะที่เกิดจากสมุนไพรนำมาทำปุ๋ย และมิติวัฒนธรรม เป็นการ สืบสาน สานต่องานต่อๆให้ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรนี้ โดยคณะผู้จัดทำได้เป็นสมาชิกรุ่นที่ 2 2. ผลประเมินสุขภาพทางจิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแปรรูปสมุนไพร แล้วนำมาถอดบทเรียนด้วยกระบวนการ 2 : 3 : 4 แล้วให้นักเรียนทำแบบสัมภาษณ์ดัชนีวัดสุขภาพจิตของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคะแนนการแปลผลดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตมากกว่า 44 คะแนนขึ้นไป เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกอก วิทยาคม หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรของโครงงานสุขภาพ แล้วนำมาถอดบทเรียนด้วยกระบวนการ 2 : 3 : 4 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรและการถอดบทเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ใน ระดับดี ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4. นักเรียนมีเครือข่ายในการเรียนรู้และทำกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร จาการทำกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรของโครงงานสุขภาพ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายในการแปรรูปสมุนไพร และการประกอบอาชีพสุจริต ดังนี้ 4.1 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเทือกเขาภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 4.2 สภาเด็กและเยาวชนตำบลผาเสวย 4.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอก 4.4 ปราชญ์ชุมชน / วิทยากรในท้องถิ่น .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้