รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วย
นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 โดย ธนัตถ์ ฟักคง
อ่าน [939]  

#รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว >ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย< จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอก ปฐมวัย (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องธุรการโรงเรียน.....

 

 

 

 

          ด้วย  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จำนวน  1  อัตรา  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก  ที่ ศธ  04009/ 4562    ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559  สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน 2559 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ดังนี้

 

          1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สาขาวิชาเอก ปฐมวัยจำนวน  1  อัตรา  (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท )

          2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้

              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

              2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

              2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น

              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

               ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

          4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

               4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร           จำนวน  1  ฉบับ

               4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  1  ฉบับ

                4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน  1  ฉบับ

                4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

                4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จำนวน  1  ฉบับ

                4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                4.7  ใบรับรองแพทย์  

          5.  การยื่นใบสมัคร

5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องและครบถ้วน

           5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร

               5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

          6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  สอบถามได้ที่ 065-2479264

           7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก    

                 หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่

ครูผู้ช่วย  โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนในตำแหน่งที่รับสมัคร จะใช้วีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว)

           8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 และประกาศผลสอบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

 9.  เกณฑ์การตัดสิน

               9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประตัวสอบน้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  เว้นแต่

                   (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

          10.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                 10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันที่

16 ตุลาคม 2563   เวลา 09.00 น.  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทำสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่  16 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 ส่วนในปีการศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป

                10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

     10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

              10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ

หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ

              10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

                  

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้