การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรร
นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 โดย นายนิรันดร สาจันทร์
อ่าน [1112]  

ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ผู้เรียนจำเป็นต้องมีสมรรถนะหลักสำคัญที่ต้องใช้ในการใช้ชีวิต การทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Instruction: CBI) เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งให้เกิดความรู้ทักษะที่แท้จริง และใช้เวลาในการเรียนรู้โดยการคิดและการลงมือทำด้วยตนเอง และพัฒนาก้าวหน้าไปเป็นลำดับขั้นตามความสามารถของตนสมรรถนะหลักดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ดีผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum: CBC) ซึ่งทำให้กำหนดสมรรถนะหลักสำหรับเด็กไทย ได้ 10 สมรรถนะ คือ ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life) ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) ด้านทักษะอำชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-order Thinking Skills and Innovation) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : MILD ) ด้านการทางานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) และ ด้านการเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) โดยสมรรถนะหลัก ทั้ง 10 สมรรถนะ จะทำให้เด็กไทยมีคุณลักษณะ 4 ประการคือ เป็นผู้ที่ฉลาดรู้ อยู่ดีมีสุข สามารถสูง และ ใส่ใจสังคม โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านคำอีหงษ์ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 109 คน ข้าราชครู จำนวน 4 คน ห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง ได้จัดการศึกษาเต็มความสามารถตามสภาพแวดล้อม แต่เนื่องจากมีปัญหาอันเป็นปัจจัยสําคัญที่พบ คือ การขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนรู้ ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อ นวัตกรรมมีการใช้สื่อประกอบการสอนที่ไม่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ขาดการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนให้ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และสภาพของนักเรียน เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ จึงได้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Instruction: CBI) มุ่งสู่คุณลักษณะเด็กไทย 4 ประการคือ เป็นผู้ที่ฉลาดรู้ อยู่ดีมีสุข สามารถสูง และใส่ใจสังคม อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริ ในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยได้ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางของรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 3 ลักษณะ คือ 1) การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) 2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc: DVD) 3) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning: e-Learning) ทางโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ได้ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Instruction: CBI) มุ่งสู่คุณลักษณะเด็กไทย 4 ประการ คือ เป็นผู้ที่ฉลาดรู้ อยู่ดีมีสุข สามารถสูง และใส่ใจสังคม .....

เอกสารเพิ่มเติม

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้