รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 โดย นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
อ่าน [1405]  

รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ทั้ง 6 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ และการประเมินทบทวนโดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 6) รายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ครูผู้สอน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน 160 คน และนักเรียนจำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ คู่มือครู การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินทบทวนการดำเนินงานตามระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครื่องมือทุกฉบับผ่านการทดลองหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น และอำนาจจำแนก การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One - Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ ผลการศึกษาพบว่า 1. การดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมได้รับการเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกตามคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 268 คน ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้น คิดเป็นร้อยละ 100 2. การคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 83.21 กลุ่มสี่ยง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.61 และกลุ่มที่มีปัญหา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18 3. การประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินพฤติกรรมโดยครูประเมินโดยรวม นักเรียนกลุ่มปกติ 255 คน คิดเป็นร้อยละ 95.15 และเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.85 4. การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการยุวชนตำรวจ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การนำเนตรนารีเข้าแข่งขันระเบียบแถวระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกเสือ – เนตรนารีเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม การจัดหาทุนให้นักเรียน 5. การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้นักเรียนโดยครูประจำชั้น การอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเสวย โครงการครูแดสถานีตำรวจสมเด็จ เทศบาลตำบล ผาเสวย จัดโครงการยุวชนตำรวจ การนำนักเรียนเข่าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา กลุ่มที่ 9 แข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 6. การดำเนินกิจกรรมการส่งต่อที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย การส่งต่อนักเรียน ที่เจ็บป่วย และได้รับอุบัติเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผาเสวย 7. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินทบทวนการดำเนินโครงการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต ด้านคุณภาพระบบ และด้านผลลัพธ์ครู ตามลำดับ 8. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศติดตามผลดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความคิดเห็นต่อระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านความสามารถในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามลำดับ 9. ความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการประเมินทบทวน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ 10. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL ทั้ง 6 ด้าน พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 11. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 13. การประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยใช้รูแบบ BANKOK MODEL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 โดยครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้