รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 โดย ธนัตถ์ ฟักคง
อ่าน [2493]  

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการ .....

KRUT                                                                               

 

   

 

 ประกาศโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

      ประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560     

----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1   อัตรา  โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมที่ได้ขอลาออกไป ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้ทดแทนจำนวน 1 อัตรา           

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ04007/ว5187      ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2562 ,   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1340/2560  สั่ง  ณ  วันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ดังนี้

               1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

                   1.1  ชื่อตำแหน่ง             พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  อัตรา

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

        - ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย

                   1.3   ค่าจ้าง 9,000   บาท / เดือน

               2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

                       (1)  มีสัญชาติไทย

                       (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

                       (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

 

 

(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                          (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้

                           (2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า  ขึ้นไป

               3.  การรับสมัคร

                   3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร       

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563  ถึงวันที่ 23 มกราคม 2563  เวลา 08.30 -16.30 น.

                   3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                       (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร   จำนวน  1  ฉบับ

                       (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

                หลักฐานตามข้อ (2) (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

               4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  24  มกราคม  2563

ณ  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

               5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                    จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีการสัมภาษณ์

6.    วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือก    ในวันที่ 24  มกราคม 2563    เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

               7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก

                   โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน

ภายหลังการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ในวันที่ 24  มกราคม 2563      ณ  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

 

 

 

 

 

-3-

 

 

 

 

               8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 27 มกราคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น.  ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่                 วันที่ ในวันที่ 28 มกราคม 2563  ถึงวันที่ ในวันที่ 30 กันยายน 2563  โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป

8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

               9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

         

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 20 เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2563

 

                                                       ลงชื่อ

                 

( นางอุไรวรรณ   นิลนวล )

ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการ

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3

...................................

 

               วันที่   21-23                                มกราคม  2563      ประกาศรับสมัคร

               วันที่   24                                    มกราคม  2563      -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

      วันที่   24      มกราคม  2563            -  สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์

                                                    

               วันที่   27      มกราคม  2563             รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 

               วันที่   28     มกราคม  2563             เริ่มปฏิบัติงาน

                         

..........................................

 

 

 เขียนคำอธิบายไฟล์

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้