รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 โดย ธนัตถ์ ฟักคง
อ่าน [1014]  

......

 

  ด้วยโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน ๓ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

*********************

ด้วยโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน ๓ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

          ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๓  อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐  บาท  (-หกพันบาทถ้วน-)

          - ครูสอนเอกปฐมวัย                 จำนวน  ๓  อัตรา

         

         

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    ๒.๒  มีสัญชาติไทย
                    ๒.๓  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
         
          ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                    ๒.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                    ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
         
          ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         
          ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
          คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                    มีความรู้ ระดับปริญญาตรีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  (ถ้าเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

         ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งแต่วันที่ ๒๓๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่มีวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ห้องธุรการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งส่งเคราะห์

 

 

 

         ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

                 การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

          ๕.  การยื่นใบสมัคร

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กำหนด

                   ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

๗.  วิธีการคัดเลือก

                    การสอบสัมภาษณ์/ดูแฟ้มสะสมงานและแสดงวิธีสอนตามแผน

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป

 

- สอบสัมภาษณ์

- แฟ้มผลงาน/สอนตามแผน ๑

 แผน

๕๐

๕๐

 

คะแนนรวม

๑๐๐

 

 

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนตามแผน ๑ แผน   ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

                    ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

                    ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 

 

 

                   แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้        

                   (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                   (ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                     (๓ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

               ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                   ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                      -  วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน        

                   ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                    ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น     

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                                                                                                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

         

                                                          (นางแพรวพรรณี  จันทร์ช่วย)

                                                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

ตามประกาศโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

................................................................................

 

๒๓-๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

                                                ไม่เว้นวันหยุดราชกาล

๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                      สอบสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนตามแผนการสอน

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                      ประกาศผลการคัดเลือก

๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                      รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

         

..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  เลขที่........./..........

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

………………………………………………………….

 

.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................

       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................

๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................

       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน

๓.    เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................

๔.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ..............................

       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................

       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................

๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล......................................

       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................

       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................

๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................

       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................

       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................

      ....................................................................................................................................................................

๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

 

 

 

 

                                                          (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร

                                                                   (..................................................)

                                                         ยื่นใบสมัคร วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้