การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาค
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 โดย นายสุพจน์ นามล้ำ
อ่าน [646]  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนได้ หลายรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยอาศัย ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากการเรียนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 28 คน ซึ่งได้มา โดยการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 7 แผน มีคุณภาพระดับมากถึงมากที่สุด 4.04-4.06 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26–0.80 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 3) แบบวัดทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อมีค่าความยากตั้งแต่ 0.23-0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-0.47 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.72 4) แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับเจตคติเป็น 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.32-0.57 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าที t-test ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.06/82.62 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ทักษะกระบวนการคิดทางทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้