๐ เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้วัฒนา
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1116]  

ในการมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของพสกนิกรของพระองค์ให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ประชาชนคนไทยจะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างท่วมท้นหัวใจ ยังเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญของโลกอีกหลายองค์กร ได้สดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากมาย อาทิ ๐ เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้วัฒนา (The Gold Medal of Outstanding Leadership in Rural Development) ทูลเกล้าฯถวายโดย The Asian Institute of Technology เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถในการริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร.....

๐ เหรียญสดุดีขององค์กรโรตารีสากล (The Award of Honor) ทูลเกล้าฯถวายโดย องค์กรโรตารีสากล (The Rotary International) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง ตลอดจนพระองค์ได้พยายามสรรค์สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศ เหรียญสดุดีนี้เป็นเหรียญสูงสุดขององค์กรโรตารีสากลที่มอบให้แก่ประมุขหรือผู้นำของประเทศ ที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ๐ เหรียญฟีแล (Philae Medal) ทูลเกล้าฯถวายโดย องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาชนบทถิ่นทุรกันดาร และยกคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๐ เหรียญทองประกาศเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม (UNEP Gold Medal of Distinction) ทูลเกล้าฯถวายโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๐ เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health-for All) ทูลเกล้าฯถวายโดย องค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ด้วยตระหนักในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และเพื่อสุขภาพ ความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย ๐ เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natura Pro Futura) ทูลเกล้าฯถวายโดย The International Society of Chemical Ecology (ISCE) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๐ รางวัล The National Merit Award ทูลเกล้าฯถวายโดย The International Erosion Control Association (IECA) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนา ให้ประเทศอื่นๆได้ปฏิบัติตามในเรื่องการอนุรักษ์ดินโดยใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๐ รางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award) ทูลเกล้าฯถวายโดย ธนาคารโลก (World Bank) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณสำหรับความสำเร็จทางด้านวิชาการและการพัฒนา ในการส่งเสริมเทคโนโลยีหญ้าแฝกระหว่างประเทศ ๐ รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (Award of Appreciation in Recognition of Outstanding Contributions in the Field of International Drug Control) ทูลเกล้าฯถวายโดยโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (The United Nation International Drug Control Program-UNDCP) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและเป็นปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่น โดยโครงการดังกล่าวเป็นแนวทางพัฒนาที่เป็นการผสมผสานระหว่างความเจริญด้านวัตถุและวัฒนธรรมของมนุษย์ ๐ เหรียญสดุดีพระเกียรติด้านการพัฒนามนุษย์ (Agricola) ทูลเกล้าฯถวายโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization – FAO) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูก ทรงบำรุงรักษาน้ำและรักษาป่า ซึ่งทรงยึดหลัก “สนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในอนาคต” มาเป็นหลักปฏิบัติ ๐ เหรียญทองเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (The International Rice Award) ทูลเกล้าฯถวายโดย สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (The International Rice Research Institute – IRRI) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการปลูกข้าว และเพื่อเป็นการสดุดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและอุทิศพระวรกายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ๐ รางวัล The Partnering for World Health Award ทูลเกล้าฯถวายโดย วิทยาลัยแพทย์รักษาทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา (The American College of Chest Physicians) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เพื่อแสดงความชื่นชมและสำนึกในพระวิริยอุตสาหะ ที่ทรงสนับสนุนให้มีการป้องกันและรักษาโรคทรวงอกในประเทศไทย และเพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงงานอย่างอุทิศพระวรกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยของปวงชนชาวไทย ๐ โล่เกียรติคุณในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ในระดับผู้นำประเทศ (The Presidential Award for Humanitarian Service) ทูลเกล้าฯถวายโดย องค์กรโรตารีสากล (The Rotary International) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เพื่อเทิดพระเกียรติการทรงงานพัฒนาประเทศ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร และเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติสุข ความเจริญก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ตลอดจนความเป็นเอกภาพแก่มวลมนุษย์ทั่วโลก ๐ เหรียญทองเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นทั้งผู้นำ ผู้บุกเบิก และผู้ดำเนินงานโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย (โครงการเส้นทางเกลือ) ทูลเกล้าฯถวายโดย The International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders – ICCIDD เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ ๐ เหรียญทองสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงห่วงใยต่อสุขภาพปอดของประชาคมโลก ทูลเกล้าฯถวายโดย สหพันธ์องค์การต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (The International Union Against Tuberculosis or Lung Disease – IUATLD) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ๐ รางวัล International Humanitarian Award ทูลเกล้าถวายโดย สโมสรไลออน (Lions Clubs International) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น ๐ เหรียญเทเลฟู้ด (Telefoof Award)ซึ่งเป็นเหรียญที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ทูลเกล้าฯถวายโดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization - FAO) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ในถิ่นชนบทไทย ให้ยืนหยัดต่อสู้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและพึ่งพาตนเองได้ ๐ รางวัล “ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์” (Human Development Lifetime Achievement Award - UNDP ) ทูลเกล้าฯถวายโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เนื่องในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติรบ ๖๐ ปี นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้เดินทางมาทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัลด้วยตัวเอง ซึ่งรางวัลนี้นับว่ามีความหมายสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นรางวัลแรกของ “โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ” จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคคลดีเด่นที่อุทิศตนตลอดชั่วชีวิต และสร้างคุณค่าของผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นคุณูปการในการผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ให้คนเป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงในชีวิต มีความเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลนี้ เนื่องจากผลงานในการพัฒนาชนบทของพระองค์ ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศ นายโคฟี อันนัน ได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสทูลเกล้าฯถวายรางวัลครั้งนี้ด้วยว่า “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทยอยู่เป็นนิจศีล เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่แบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า ทรงสดับรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร และพระราชทานแนวทางการดำรงชีวิต เพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้