เลือกตั้ง2560...????
นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [58503]  

รัฐธรรมนูญ“มีชัย”สุดยืดหยุ่น-มุ่งเลือกตั้ง “เพื่อไทย”รับสภาพแค่พรรคเล็ก .....

        อดีตกรรมการร่างฯ ชุดเดิมมั่นใจ ทีมร่างรัฐธรรมนูญชุดมีชัย เสร็จทันแน่ เชื่อกรรมการร่างฯ ชุดใหม่ ปรับลดส่วนที่เป็นปัญหาจากร่างฯ เดิมลง เพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปได้ตามกรอบเวลา หลังพลเอกประยุทธ์รับปากเลขาธิการสหประชาชาติ มีเลือกตั้งปี 2560 เพื่อไทยหวั่นกลับมาใหม่เหลือไม่เกิน 70 ประชาธิปัตย์ขอดูกฎหมายลูกก่อน รับของเดิม คปป.อุปสรรคใหญ่

 
รัฐธรรมนูญ“มีชัย”สุดยืดหยุ่น-มุ่งเลือกตั้ง “เพื่อไทย”รับสภาพแค่พรรคเล็ก
       

 
        การยืนยันของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าประเทศไทยยังเดินหน้าตามกรอบเวลา คาดว่าจะสามารถเลือกตั้งได้ในปี 2560 ต่อนายบัน คี มัน เลขาธิการสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ที่สหรัฐฯ ในช่วง 23 กันยายน-1 ตุลาคม 2558
       
       นี่คือการให้คำมั่นต่อนานาชาติบนเวทีสหประชาชาติอย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลชุดนี้ตั้งใจที่จะเร่งดำเนินการเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
       
       หลังจากการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 2 ตุลาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ ได้เชิญนายมีชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าพบเพื่อเชิญให้เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้น 5 ตุลาคมมีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 21 คน พร้อมทั้งรายชื่อ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) ทั้ง 200 คน
       
       เป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เมื่อ 6 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 105 เสียง ไม่เห็นชอบ 135 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง
       
       จากนี้ไปกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่มีเวลา 180 วันในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายใต้กรอบที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดไว้ 5 ข้อ
       
       1. ให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับนับถือของสากล แต่ขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศและคนไทยที่มีอยู่หรือเป็นอยู่
       
       2. ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้
       
       3. ให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรม โดยมิได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาว จนเกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างร้ายแรง และเกิดวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้
       
       4. มีแนวทางการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผล
       
       5. ให้สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และร่วมกันรับรู้และรับผิดชอบต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม
       
       แม้จะมีระยะเวลา 180 วันสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ผลการหารือของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่า คาดว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะออกมาได้ในเดือนมกราคม 2559 เร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดไว้ และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงแนวทางในการทำงานว่า จะนำเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา มาพิจารณาด้วย รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ดร.บวรศักดิ์
       
       ทั้งนี้สูตรในการทำงานจะเป็น 6 เดือนแรกยกร่างรัฐธรรมนูญ 4 เดือนถัดไปทำประชามติ 6 เดือนต่อจากนั้นพิจารณากฎหมายลูก และ 4 เดือนสุดท้าย คือการเลือกตั้งหารัฐบาลใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2560

 
รัฐธรรมนูญ“มีชัย”สุดยืดหยุ่น-มุ่งเลือกตั้ง “เพื่อไทย”รับสภาพแค่พรรคเล็ก
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ ไม่ผ่านมติ สปช.โหวตไม่เห็นชอบ 135 ต่อ 105 เสียง เมื่อ 6 กันยายน 2558
       

 
        เสร็จทันแน่
       
       นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า อย่างร่างแรกชุดอาจารย์บวรศักดิ์ ที่ส่งให้ทั้ง สปช. คณะรัฐมนตรีและ คสช. พิจารณา ถูกปรับแก้แทบจะเรียกว่าเกือบจะรื้อกันทั้งฉบับ ก็นำมาปรับปรุงใหม่โดยใช้เวลา 60+30 วัน เรียบร้อยภายใน 90 วัน
       
       ดังนั้นกรรมการยกร่างของอาจารย์มีชัย ทำได้ทันแน่ ซึ่งทีมร่างชุดใหม่กำหนดเสร็จในเดือนมกราคม 2559 แล้วส่งให้สังคมพิจารณา
       
       นอกจากนี้ยังมีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2558 เรื่องการอํานวยความสะดวกในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถมีที่ปรึกษา ผู้ช่วยปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้ตามความจําเป็นซึ่งยังไม่เคยมีกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้มาก่อน
       
       จึงสมควรวางมาตรการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญและการเตรียมการอื่นๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเตรียมการเกี่ยวกับการลงประชามติ การจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ อันจะทําให้กระบวนการทั้งหลายดําเนินไปได้ตามเวลาที่กําหนดหรือเร็วขึ้นสมประโยชน์และสอดคล้องกับการปฏิรูปการเมืองการปกครองตามแผนและขั้นตอน
       
       ดังนั้นการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงทันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพราะมีคำสั่งของ คสช.ออกมาช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
       
       ลดเข้ม-เดินหน้าเลือกตั้ง
       
       ส่วนข้อกังวลในเรื่องของเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจมีข้อกำหนดบางประการที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนั้น
       
       “ครั้งนี้คงต้องมีการปรับให้ยืดหยุ่นเป็นที่ยอมรับกันได้ ไม่สุดโต่ง ให้พรรคการเมืองยอมรับได้ แต่คงต้องมีข้อกำหนดบางประการที่ให้พรรคการเมืองต้องปรับเปลี่ยนบ้าง เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น อย่างเรื่องข้อบังคับสมาชิกในพรรค ซึ่งคาดว่ากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองคงจะมีการร่างไปพร้อมกัน แต่คงไม่ถึงขนาดรื้อยกพรรค” นายไพบูลย์กล่าว
       
       แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วนักการเมืองจะมีวิธีการหาช่องว่างต่างๆ มาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพรรคมากที่สุด แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีกรอบใดๆ เลย ซึ่งจริงๆ แล้วในเรื่องนี้ประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ควรต้องปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน
       
       เชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี ป้องกันการโกง ซึ่งที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นบทเรียนของประเทศ
       
       คำมั่นค้ำคอ
       
       แหล่งข่าวจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) กล่าวว่า การที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันต่อเลขาธิการสหประชาชาตินั้น เท่ากับเป็นการยืนยันต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่า การเข้ามายึดอำนาจเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 นั้นไม่ได้ต้องการสืบทอดอำนาจต่อ และเตรียมคืนความเป็นประชาธิปไตยให้เมื่อกระบวนการต่างๆ ในประเทศเสร็จสิ้น
       
       เห็นได้จากการกลับมาจากสหรัฐฯ ทุกอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็วในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แทนร่างฉบับเก่าที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ
       
       นอกจากนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดอาจารย์มีชัย จะใช้การพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับเก่ากับร่างล่าสุดมาปรับใช้ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด ดังนั้นทุกอย่างจึงเดินไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่เริ่มร่างกันใหม่ทั้งหมด
       
       แม้ว่าครั้งนี้การร่างรัฐธรรมนูญจะไม่มีขั้นตอนกลั่นกรอง แต่คณะกรรมการร่างฯ ก็ต้องไตร่ตรองและปรับแก้มาตราต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง เพื่อทำประชามติจากประชาชน ดังนั้นร่างฯ ที่ออกมาต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายของการเลือกตั้งในปี 2560 ตามที่พลเอกประยุทธ์ได้ให้คำมั่นต่อนานาชาติเป็นตัวกำหนด

 
รัฐธรรมนูญ“มีชัย”สุดยืดหยุ่น-มุ่งเลือกตั้ง “เพื่อไทย”รับสภาพแค่พรรคเล็ก
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคนใหม่
       

 
        เพื่อไทยไซส์เล็ก
       
       แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ตัวรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะออกมานั้น คงต้องร่างเพื่อให้ทุกพรรคการเมืองปฏิบัติได้ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาการทักท้วงขึ้น แม้ว่าร่างใหม่ที่ออกมานั้นจะเป็นกลางๆ ทุกพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติได้ แต่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพรรคเพื่อไทย
       
       ตอนนี้ปัญหาในพรรคเพื่อไทยคงอยู่ที่คุณทักษิณจะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไร จะสู้เหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะในทางปฏิบัติแล้วทุกคนก็ทราบดีว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากรมาก การอุดหนุนให้ลูกพรรคลงพื้นที่หาเสียงนั้นต้องมีปัจจัยเข้ามาสนับสนุน หากการสนับสนุนไม่มีหรือมีแบบจำกัด การจะกลับมาได้เสียงข้างมากเหมือนเดิมคงเป็นไปได้ยาก
       
       ประการต่อมาตัวผู้นำในการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านจะเลือกใครมาเป็นคนเรียกคะแนนเสียง เพราะคนในตระกูลชินวัตรเหลือน้อยลงทุกขณะ ซึ่งเรื่องนี้มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนมาก
       
       สุดท้ายที่หลายคนในพรรคกังวลใจคือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น จะมีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจเข้ามาจับตาทางพรรคมากขึ้นเป็นพิเศษ
       
       หากไม่มีการเริ่มนับหนึ่งในเรื่องพรรคการเมืองกันใหม่ การเลือกตั้งครั้งหน้าคาดว่าเพื่อไทยอาจกลับเข้ามาได้เพียงแค่ 60-70 ที่เท่านั้น และคงไม่เพียงพอที่จะกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลเหมือนอดีต
       
       ปม คปป. เรื่องใหญ่
       
       ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งกล่าวว่า ตอนนี้ ส.ส.ในพรรคก็ยังคงลงพื้นที่ตามปกติ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อกฎระเบียบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       
       ส่วนเรื่องการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนั้น คงต้องรอดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องการเลือกตั้งและพรรคการเมืองก่อนว่าจะออกมาอย่างไร มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพรรคหรือไม่ โดยส่วนตัวแล้วเชื่อมั่นการทำงานของอาจารย์มีชัย แต่จะต้องไปวัดกันในตอนที่ทำประชามติ เนื่องจากการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไม่มีตัวกรองจากสภาปฏิรูปแห่งชาติเหมือนครั้งที่ผ่านมา
       
       ดังนั้นเนื้อหาที่เคยเป็นข้อกังขาต่างๆ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้ว เชื่อว่าในชุดนี้คงจะมีการปรับปรุงเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ตามกรอบเวลาที่ท่านนายกฯ สัญญาไว้กับนานาชาติ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วนั้นประเด็นใหญ่ที่ทุกพรรคการเมืองติดใจคือเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ที่ถูกมองกันว่าเป็นเรื่องการสืบทอดอำนาจและขัดต่อแนวทางของความเป็นประชาธิปไตย
       
       นอกเหนือจากการเข้ามายุติปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว ขั้นตอนจากนี้ไปการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ แม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหาบ้าง แต่เป้าหมายที่จะเปิดทางให้ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศกลับคืนมาเหมือนเดิม ยังคงเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม เพื่อคืนการเลือกตั้งให้ประเทศไทยในปี 2560

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้