รมว.ศธ.มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2556 โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1226]  

.....

จังหวัดอุดรธานี - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบ นโยบายเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 700 คน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมืองอุดรธานีรมว.ศธ.กล่าวตอนหนึ่งว่า บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.มีความสำคัญมาก เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลโดยตรงถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา การที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดการประชุมเป็นรายภูมิภาคทั้ง 4ภูมิภาค ก็เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน จึงมีประโยชน์มากในการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ.ทั่วประเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและอนาค
ย้ำว่าในส่วนของนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการในหลายด้านไปพร้อมๆ กันนั้น ส่วนที่มีความจำเป็นและขาดไม่ได้คือ การตั้งเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่จะต้องมีตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดระบบทดสอบ การวัดประเมินผล ที่เป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยที่ไม่มีระบบการทดสอบกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ดังนั้น ศธ. จึงต้องหาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้วัดประเมินผลทางการศึกษา หากเราไม่มีการทดสอบประเมินผลอย่างเป็นระบบ ก็มีเสียงสะท้อนของครูว่า เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งบางครั้งเป็นความจริง แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของความรู้สึก ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะต้องทำอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบ/วัดและประเมินผลผู้เรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย การประเมินวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และการประเมินสถานศึกษา ที่จะต้องมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่ใครทำอะไรเต็มที่แล้วหรือยัง หรือพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด หรือทำหน้าที่ให้ดีขึ้น ซึ่งยังไม่เพียงพอ และไม่ได้ทำให้การปฏิรูปการศึกษาดีขึ้นแต่อย่างใดรมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า สำหรับบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.คือการบริหารงานบุคคล จึงควรเป็นการบริหารเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้งานมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ทางการศึกษา เพราะเมื่อคนทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้องค์กรหลักประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องหลักของการบริหารงานบุคคลจะต้องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ได้ และเป็นโจทย์สำคัญที่ขอฝากไว้ให้ทุกคนช่วยกันดูแลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ของตนเองว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งให้มีระบบข้อมูลการขาดแคลนครู ทั้งจำนวน รายวิชาที่ขาด สัดส่วนการขาด การกระจุกตัว ความเกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินงานกับผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษามากน้อยเพียงใด และจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดขึ้นคุณภาพหรือไม่

อ.ก.ค.ศ.จึงต้องมีระบบข้อมูลเหล่านี้ และถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดและรับชอบในการบริหารงานบุคคลด้วย ในขณะที่รัฐมนตรียังต้องถูกตรวจสอบจากนายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร ประชาชน สังคม สื่อมวลชน ฯลฯ ไม่ต่างกัน ดังนั้นในความเป็นจริง อ.ก.ค.ศ.ก็ควรจะรับผิดรับชอบต่อครู ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชนในพื้นที่ของตนเอง ตัวอย่างคือ ในบางเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินวิทยฐานะครูและผู้บริหารอยู่ในระดับที่สูงมาก แต่ขณะเดียวกันกลับมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่ำมาก และมีโรงเรียนถูกปล่อยปละละเลย กรณีเช่นนี้จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.ที่จะต้องมาช่วยการพัฒนาคุณภาพเช่นกันด้วย เช่น ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ เกิดการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ฝากประเด็นให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมาย ครูจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนด้วย ICT รูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งสามารถใช้แท็บเล็ตจัดการศึกษา ใช้แอพพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 
 ที่สำคัญ ขอให้ อ.ก.ค.ศ.ช่วยระบบบริหารงานบุคคลของประเทศด้วย เรื่องใดที่ต้องการความเป็นอิสระ สิ่งใดต้องการให้ส่งเสริมสนับสนุนก็ขอให้บอกกัน เพื่อหาความพอดีและเกิดกติกาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ครูเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ ที่ตรงกัน รวมทั้งมีเรื่องที่จะต้องช่วยดำเนินการต่อเนื่อง เช่น การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เปิดเผยผลการสอบสวนคดีสอบครูผู้ช่วยว่า มีความเป็นไปได้ว่ามีการทุจริตการสอบ ในกรณีนี้เราจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ก็ต้องช่วยกันคิด

ทั้งนี้ ศธ.ไม่ใช่องค์กรที่ค้ากำไร ความสำเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่ผลกำไรขาดทุน แต่เป้าหมายหลักของการทำงานในที่นี้ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ดี และมีศักยภาพที่จะยืนอยู่บนเวทีระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำนาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 
อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                  (1) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
                 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
                 (5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
                 (6) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (7) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (8) จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
                 (9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
                (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย

                มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                (1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
ศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
                (2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจ และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
                (3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
               (4) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               (5) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               (6) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               (7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
               (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย 
 
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้