ประโยชน์ของ CDMA 2000 1x ตอบสนองเรื่องการรองรับเสียงและข้อมูล เทคโนโลยี
นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2554 โดย julaju
อ่าน [47838]  

ประโยชน์ของ CDMA 2000 1x .....

   ประโยชน์ของ CDMA 2000 1x    ตอบสนองเรื่องการรองรับเสียงและข้อมูล เทคโนโลยี
CDMA 2000 1x สามารถรองรับการส่งสัญญาณทั้งในรูปของเสียง และข้อมูล ผ่านช่องสัญญาณ
ระบบ CDMA มาตรฐาน ขนาด 1.25 MHz ซึ่งให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ หลายประการ

- ข้อที่ 1 ระบบ CDMA2000 1x ที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ CDMA ในยุคแรก
   ถึง 2 เท่า (รวมทั้งมีประสิทธิภาพเหนือชั้นกว่าระบบ CDMA และ GSM) ทั้งยังสามารถรองรับ
   การให้บริการ ด้านเสียงที่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
   ในรูปแบบใหม่

- ข้อที่ 2 ระบบ CDMA2000 1x สามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วโดยเฉลี่ยที่ 50-90 kbps
  (ซึ่งเร็วกว่าความเร็วโดยเฉลี่ยในการต่อสัญญาณโทรศัพท์) โดยมีอัตราการส่งข้อมูลด้วยความเร็ว
   สูงสุดที่ 153 kbps

          โทรศัพท์ระบบ CDMA2000 1x ยังสามารถเปิดเครื่องรอรับสายได้นานกว่า เนื่องจากระบบ
CDMA2000 1x ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี CDMA ในยุคแรก จึงทำให้ผู้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถอัพเกรดระบบของตนได้ง่ายดาย และในราคาประหยัด สำหรับผู้ใช้โทร
ศัพท์มือถือสามารถใช้เครื่องเดิมของตน ติดต่อผ่านโครงข่ายที่ได้รับการอัพเกรดใหม่โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใด
          ประโยชน์ของ CDMA2000 1xEV-DO โดดเด่นเรื่องการส่งข้อมูลความเร็วสูงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การบริการส่งข้อมูลความเร็วสูง หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล ระบบ
CDMA2000 1xEv-DO จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า 2 Mbps โดยมีค่า
เฉลี่ยความเร็วมากกว่า 700 kbps เทียบเท่ากับการส่งสัญญาณด้วยสายแบบ DSL และมีความเร็ว
เพียงพอที่จะรองรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลความเร็วสูง อาทิ ภาพวีดีโอ
และดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ๋
          ทั้งนี้ การส่งข้อมูลด้วยระบบ CDMA2000 1xEV-DO นับเป็นเทคนโนโลยีการส่งข้อมูล
ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อเมกกะไบต์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้
อินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ 1xEV-DO ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
แพ็กเกจ "always-on" ซึ่งช่วยให้การใช้ระบบไร้สายมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์
มากกว่าที่เคยเป็นมา

          > mobile hi-speed internet บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง  -       ด้วยระบบ
CDMA 2000 1xEV-DO ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ จึงทำให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ที่ความ
เร็วสูงสุดถึง 2.4 Mpbs (2.4 เมกกะบิต ต่อวินาที) ช่วยให้การใช้ระบบไร้สายสะดวกรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์ยิ่งกว่าที่เคย

         > always on เชื่อมต่อระบบเครือข่ายตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง  -       ระบบ CDMA ทำให้
ไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่าย และ login ทุกครั้ง เมื่อใช้บริการรับส่งข้อมูล ซึ่งผู้ใช้จะเสีย
ค่าบริการต่อเมื่อมีการเรียกข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น ต่างจากระบบอื่นหๆ ที่ต้องเสียค่าบริการตั้งแต่
Login เข้าระบบเครือข่าย

        > capacity รองรับปริมาณผู้ใช้งานได้มากกว่า  -       CDMA เป็นเทคโนโลยีที่แก้ไขข้อจำกัด
ของการสื่อสารไร้สายในเรื่องความจุช่องสัญญาณ เนื่องจากระบบ CDMA จะลดข้อมูลในการส่ง
สัญญาณ ลงเมื่อไม่มีการพูด เมื่อไม่มีข้อมูลที่จะส่ง หรือมีน้อย กำลังส่งจะลดลง สัญญาณรบกวน
ในระบบมีน้อย และมีความยืดหยุ่นของรูปแบบการส่งข้อมูล (Radio Configuration) จึงทำให้
สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า และบริหารทรัพยากรได้เหมาะสมกว่าระบบอื่นๆ

        > soft hand-off การส่งผ่านสัญญาณราบรื่น ลดปัญหาสายหลุด  -      ระบบ CDMA มีการ
ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับหลายสถานีฐานพร้อมกัน (soft hand-off) เพื่อเลือกสัญญาณที่ชัดเจนที่สุด
ต่างจากระบบอื่นๆ ที่เชื่อมต่อสัญญาณได้เพียงครั้งละหนึ่งสถานีฐาน (hard hand-off) ฉะนั้น
การมี soft hand-off จึงทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่น และต่อเนื่อง โดยปราศจากปัญหา
สัญญาณรบกวน หรือสายหลุดในขณะใช้งาน

        > rake receiver โดดเด่นเรื่องความคมชัดและคุณภาพเสียงในการติดต่อสื่อสาร  -      ระบบ
CDMA ให้ความคมชัดและคุณภาพเสียงในการติดต่อสื่อสารที่เหนือกว่าระบบอื่น ด้วยเทคโลยีซึ่ง
รวมสัญญาณจากทุกทิศทาง (multi-path advantage) ด้วยชุดรับสัญญาณถึง 3 ชุด (rake
receiver) โดยเครื่องจะเลือกประมวลสัญญาณที่ชัดเจนที่สุด ทำให้หมดหว่งกับปัญหาคุณภาพเสียง
ในการสนทนา

       > power control ประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่  -      ด้วยเทคโนโลยีการประมวลสัญญาณ
เสียง และการตรวจสอบสัญญาณระหว่างเครื่องลูกข่าย และสถานีฐานอย่างต่อเนื่อง ระบบควบคุม
กำลังส่ง (power control) จะใช้กำลังส่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่งผลให้สนทนาได้นานขึ้น
โดยสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่น้อยลง

       > safety&privacy ปลอดภัย มั่นใจทุกการสื่อสาร -      CAT CDMA ได้รับการออกแบบ
ให้มีการเข้ารหัสมากถึง 4.4 ล้านล้านรหัส ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งแยกผู้ใช้งานแล้วยังช่วยป้องกัน
การลอกเลียนแบบ และลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าทุกการสื่อสารและ
การรับส่งข้อมูลจะปลอดภัยและเป็นส่วนตัว           

 จุดเด่นของระบบ CDMA2001x

          >> ตอบสนองเรื่องการรองรับเสียง และข้อมูล
        เทคโนโลยี CDMA2000 1x สามารถรองรับการส่งสัญญาณทั้งในรูปของเสียง
และข้อมูลผ่านช่องสัญญาณระบบ CDMA มาตรฐานขนาด 1.25 MHz
        ระบบ CDMA ที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ CDMA ในยุคแรกถึง 2 เท่า
สามารถรองรับการให้บริการด้านเสียงที่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายในรูปแบบใหม่ และสามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วโดยเฉลี่ยที่
50-90 kbps (ซึ่งเร็วกว่าความเร็วโดยเฉลี่ยในการต่อสัญญาณโทรศัพท์) โดยมีอัตราการส่ง
ข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 153 kbps

 จุดเด่นของระบบ CDMA2000 1xEV-DO

          >> โดดเด่นเรื่องการส่งข้อมูลความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ระบบ CDMA2000 1x EV-DO จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า
2 Mbps โดยมีค่าเฉลี่ยความเร็วมากกว่า 700 kbps เทียบเท่ากับการส่งสัญญาณด้วย
สายแบบ ADSL และมีความเร็วเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพ
ในการส่งข้อมูลความเร็วสูง อาทิ ภาพวีดีโอ และดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่
        การส่งข้อมูลด้วยระบบ CDMA2000 1xEV-DO นับเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูล
ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อเมกกะไบต์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำ
ให้การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ 1xEV-DO ยังมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลแบบแพ็กเกจ "always on" ซึ่งช่วยให้การใช้ระบบไร้สายมีความสะดวก รูปแบบผลิตภัณฑ์ (Products Type)
          ประกอบด้วย
          - Handset
          - Air Card / Wireless Modem
          - Fixed Wireless Terminal
          - R-UIM (Sim Card)

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้