รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขวัญวันครู
นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2552 โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร
อ่าน [52553]  

........

เรียบเรียงโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

          เนื่องในวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู ทางคุรุสภาจะจัดกิจกรรมวันครูเหมือนทุกปี โดยปี 2552 นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานจะมี นางลิงจง อินทรัมพรรย์ และ นายองอาจ บุญรักษ์ อาจารย์ที่เคยสอนนายอภิสิทธิ์สมัยที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมงาน เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้คารวะและรับพรจากครูทั้งสองด้วย          

          สำหรับคำขวัญวันครูปี 2552 คือ

         "ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

         ซึ่งเป็นคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคำขวัญวันครู ของ นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์

          ทั้งนี้ การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้ แรกๆ เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งรวบรวมได้ดังนี้ …


 พ.ศ. 2522 เจ้าของคำขวัญ : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

          การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

 พ.ศ. 2523 เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 

         เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

 พ.ศ. 2524 เจ้าของคำขวัญ : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

         ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย  

 พ.ศ. 2525 เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์  

         ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป  


 พ.ศ. 2526 เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ 

         อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

 พ.ศ. 2527 เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

         ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด  

 พ.ศ. 2528 เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

         การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป  

 พ.ศ. 2529 เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

         ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย  

 พ.ศ. 2530 เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

         ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

 พ.ศ. 2531 เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

         ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

 พ.ศ. 2532 เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

         ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

 พ.ศ. 2533 เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

         ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

 พ.ศ. 2534 เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

         ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

 พ.ศ. 2535 เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

          ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

 พ.ศ. 2536 เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

          ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2537 เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

          ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 พ.ศ. 2538 เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

          อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 พ.ศ. 2539 เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

          ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

 พ.ศ. 2540 เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

          ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

 พ.ศ. 2541 เจ้าของคำขวัญ : นายชุมพล ศิลปอาชา

          ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 พ.ศ. 2542 เจ้าของคำขวัญ : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า

          ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา

          ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

 พ.ศ. 2543 เจ้าของคำขวัญ : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ

          ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

          สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา

 พ.ศ. 2544 เจ้าของคำขวัญ : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

           พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

 พ.ศ. 2545 เจ้าของคำขวัญ : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

          สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

 พ.ศ. 2546 เจ้าของคำขวัญ : นางสมปอง สายจันทร์

          ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

 พ.ศ. 2547 เจ้าของคำขวัญ : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

          ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

 พ.ศ. 2548 เจ้าของคำขวัญ : นายประจักษ์ หัวใจเพชร

          ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู

 พ.ศ. 2549 เจ้าของคำขวัญ : นางพรรณา คงสง

          ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

 พ.ศ. 2550 เจ้าของคำขวัญ : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

          สิบหกมกรา เทิดทูน "พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู" 

 พ.ศ. 2551 เจ้าของคำขวัญ : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

          ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

 พ.ศ. 2552 เจ้าของคำขวัญ : นางนฤมล จันทะรัตน์

          ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครูขอขอบคุณข้อมูลจาก
 และ school.obec.go.th

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้