ประชาสัมพันธ์การปลูกป่าโครงการ The Green Wave 2010 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48969]
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการ The Green Wave 2010 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสาร การให้การศึกษา และเสริมสร้างความ....
ตรวจสอบข้อมูล obec 52 ระยะ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2553 อ่าน 49148]
ตรวจสอบข้อมูล obec 52 ระยะ 2 ....
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2553ทั้งรัฐและเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2553 อ่าน 48762]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2553ทั้งรัฐและเอกชน ส่งแบบขอที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 21 มิถุนา....
แจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อบรมการใช้เนื้อหาและสื่อ e-learning [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2553 อ่าน 48281]
แจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อบรมการใช้เนื้อหาและสื่อ e-learning สนใจสมัครได้ที่ www.e-learning.moe.go.th....
เปลี่ยนแปลงศูนย์อบรม การพัฒนาครูทั้งระบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 อ่าน 49024]
จากศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแกน เป็นศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 53 คน ตามรายชื่อที่แนบ....
แจ้งรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรม Master Teachers [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 อ่าน 49760]
แจ้งรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรม Master Teachers ในระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์อบรมเครือข่สยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ดูรายละเอียดรายชื่อครูและศูนย์อบรมที่เวบไซต์ สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึก....
เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 อ่าน 49032]
เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ว่างลง 2 ตำแหน่งจากนอกมหาวิทยาลัย ส่งแบบเสนอชื่อด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ตา....
เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการ"เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบบประชา [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2553 อ่าน 48772]
เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการ"เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ." เลื่อนไปเดือนพฤษภาคม 2553....
การคัดเลือกผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553 อ่าน 49145]
การคัดเลือกผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2553 ส่งแบบประวัติได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายโกสีย์ แสบงบาล) ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 25....
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรม ดูงานหรือปฏ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553 อ่าน 49411]
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552....
รายชื่อครู Master Teacher (วิทย์ คณิตฯ คอมฯ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553 อ่าน 50416]
รายชื่อครู Master Teacher (วิทย์ คณิตฯ คอมฯ)....
ขอความร่วมมือส่งโปรแกรมประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2553 อ่าน 48762]
ขอความร่วมมือ โรงเรียนต่อไปนี้ ส่งโปรแกรมประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล ด่วนที่สุด ส่งที่E-office กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553 1. โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 2. โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ....
สำรวจความต้องการวิชาเอก [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 48819]
สำรวจความต้องการวิชาเอก....
แจ้งเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 48854]
แจ้งการเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภา จากวันที่ 24-25 เมษายน 2553 เป็นวันที่ 21- สิงหาคม 2553....
แจ้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและกรรมการกรอกคะแนน การพัฒนาครูทั้งระบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2553 อ่าน 49317]
แจ้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบและกรรมการกรอกคะแนน การพัฒนาครูทั้งระบบ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 91] กำลังแสดงหน้าที่ 92 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 93] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110