ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2554 อ่าน 47082]
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 65 ราย....
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47214]
ด้วย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสัมมนา ๑ มห....
กิจกรรม "โรงเรียนร่วมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47211]
ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ภายใต้โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน รวมพลังลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล....
ประชาส้มพันธ์การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ(ผู้ประกันตน)ตามมาตรา ๔๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47252]
ด้วย สำนักงานประกันสังคม ได้ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ อันได้แก่เกษตรกร ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับจ้างอิสระ คนทำงานบ้าน ผู้ขับรถรับจ้าง นายจ้างห....
ประชาสัมพันธ์...ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47257]
ด้วย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ SISAKET AQUAQRIUMเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ฯลฯ เยี่ยมชมเพื่อมุ....
การกู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554 อ่าน 47568]
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัด "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๗" โดยเปิดติดต่อยื่นขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภา....
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2554 อ่าน 47096]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจต่อต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2554 ถึง 1 เม.ย.2554 ที่ห้องธุรการ โรงเรี....
ประชาสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 47081]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนามนพิทยาคม....
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 47411]
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ....
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554 อ่าน 47023]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ....
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2554 อ่าน 47877]
- รายงานผลระดับโรงเรียน - รายงานผลรายบุคคล....
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2554 อ่าน 47270]
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔....
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2554 อ่าน 47798]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครุสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุ....
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 อ่าน 47249]
.......
ประกาศยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการยกระดั [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2554 อ่าน 47259]
ตามที่โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเพราะโรงเรียนจะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยระบ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 85] กำลังแสดงหน้าที่ 86 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 87] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110