การพัฒนาแผนการเรียนรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช โดยใช้แบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโน [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 292]
บทคัดย่อ วิชางานเกษตรเป็นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นพื้นฐาน อันจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมา....
รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ผังความคิด [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 2126]
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ผังความคิด กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นายเกรียงไกร งามเส....
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 49619]
การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ง 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร....
งานวิจัย เรื่องผลการใช้ บทเรียนการ์ตูน และแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2551 อ่าน 553]
.......
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมัลติมีเดีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2551 อ่าน 51523]
การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้บทเรียน สำเร็จรูปมัลติมีเดีย ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14