การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)เพื่อนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 อ่าน 196]
....
ผลงานทางวิชาการ เรื่องชุดฝึกทักษะสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 อ่าน 176]
นางสาวศุภวรรร ทองลาด โรงเรียนบ้านโนนชาด....
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2564 อ่าน 228]
....
เผยแพร่การจัดกระบวนการถอดบทเรียนโครงงานสุขภาพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2564 อ่าน 205]
ชื่อโครงงาน : การแปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่วัยใสสุขภาพดี ผ่านการถอด บทเรียน 2: 3 : 4 ครูที่ปรึกษา : นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ และ นายเทพนิมิต พินิจ....
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรร [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 อ่าน 1072]
ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ผู้เรียนจำเป็นต้องมีสมรรถนะหลักสำคัญที่ต้องใช้ในการใช้ชีวิต การทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Compet....
ผลงาน โครงงานคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 อ่าน 897]
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562ร ....
รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 อ่าน 1359]
รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ทั้ง 6 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเ....
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 อ่าน 1069]
....
รายงานผลการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 อ่าน 1003]
.....
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 อ่าน 994]
ผู้วิจัย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์....
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธี การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 อ่าน 1136]
....
นวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 อ่าน 1351]
โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยประยุต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระ....
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโดยปัจจัยชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 อ่าน 976]
....
การพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสต [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 อ่าน 862]
....
การพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563 อ่าน 732]
การพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติด้านคำนวณเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโด....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14