การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรร [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 อ่าน 703]
ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ผู้เรียนจำเป็นต้องมีสมรรถนะหลักสำคัญที่ต้องใช้ในการใช้ชีวิต การทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Compet....
ผลงาน โครงงานคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 อ่าน 602]
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562ร ....
รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 อ่าน 900]
รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ทั้ง 6 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเ....
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 อ่าน 777]
....
รายงานผลการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 อ่าน 812]
.....
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 อ่าน 805]
ผู้วิจัย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์....
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธี การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 อ่าน 941]
....
นวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 อ่าน 755]
โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยประยุต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระ....
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโดยปัจจัยชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 อ่าน 757]
....
การพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสต [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 อ่าน 689]
....
การพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563 อ่าน 568]
การพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติด้านคำนวณเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโด....
รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 อ่าน 738]
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบ BANKOK MODEL ปีการศึกษา 2561รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื....
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับเทคนิคเมอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 อ่าน 571]
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษร่วมกับเทคนิคเมอร์ดอกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษา....
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ทาขนมไทย แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ (5E) [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 อ่าน 679]
....
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูมยุรี วัฒนบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2562 อ่าน 1256]
เผยแพร่ผลงาน นางมยุรี วัฒนบุตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดเทศบาลตำบลสมเด็จ เรืองรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14