สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2554 อ่าน 46933]
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะบุคลากร สังกัด สพป.กส. เขต ๓ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ...หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)..ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกล....
กิจกรรมค่ายเรียนรู้ตามโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2554 อ่าน 46973]
ค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ค่าย 4 สาระ ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-28 กรกฎาคม 2554....
การขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ร.ร.สะพานหินวิทยาคม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2554 อ่าน 47204]
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายโกเมน ประทุมขำ ผอ.ร.ร.สะพานหินวิทยาคม ให้เกียรตินำนายธงธร โชติสวัสดิ์ นางวิไลวรรณ ศรีทอง และนางทองเสาร์ อ้วนละมัย บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กส. ๓ พร้อม....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2554 อ่าน 46723]
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ....
การนิเทศ ติดตาม SBM กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2554 อ่าน 46821]
@ 1. ร.ร.บ้านกุดฝั่งแดง 2. ร.ร.เหล่าใหญ่ฯ 3. ร.ร.โคกหวายฯ 4. ร.ร.บ้านดอนอุ่มรัว....
สพป. กาฬสินธุ์ เขตก ๓ นำผู้บริหาาร คณะกรรมการเขตฯ บุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2554 อ่าน 2058]
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กส.๓ นำคณะผู้บริหาร กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรรมการคุรุสภา ก.ต.ป.น. ปร....
กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2554 อ่าน 46811]
เมื่อวันที้่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ.."พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"...โดยมี คณะกรรมการ คณะครู นักเ....
ทัศนศึกษาและดูงาน โครงการ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554 อ่าน 2188]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะครูโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม....ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา...สพป.ชัยภูมิ เขต ๑....
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554 อ่าน 47061]
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองประธานคณะทำงาน... โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1 จำนวนชั้นละ 5 สาระการเรียนรู้ ....
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การนำผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไปใช้เพื่อการวางแผนยกระดับคุณภาพการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 47022]
ณ โรงแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 10 คน 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 โรง ได้แก่ ....
กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา จัดปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2554 อ่าน 47755]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดการปฐมนิเทศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 99 คน ซึ่ง สพฐ.จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกำหนดไว้ว่า คนพิการจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเ....
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2554 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2554 อ่าน 47956]
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.๑, ๔ และ ม.๑ : การสร้างแบบทดสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 47139]
โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา....
การอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้(รุ่นที่2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2554 อ่าน 46986]
ภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (รุ่นที่2)....
การอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้(รุ่นที่1) [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2554 อ่าน 46926]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กส.3 เป็นเกียรติเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-book)เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจัดการอบรมโดยกลุ่มนิเทศฯ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 64] กำลังแสดงหน้าที่ 65 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 66] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78