ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่่มสถาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 1438]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัด "กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์" โรงเรียนโซน ๓ สังกัดกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๑๐ อ.คำม่วง ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด "ศิษย์เก่าร่วมใจ" โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 1831]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องสมุด "ศิษย์เก่าร่วมใจ" โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธู์ โดยมี นายประเวศย์....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 1716]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงความจงรักาภักดีต่อชาติ ศาสนา พร....
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 อ่าน 1075]
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 อ่าน 1544]
เมือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภยาเสพติด และอบายมุข" ณ ศุนย์ฝึกอบรมโรงเรียนค่ายลูกเ....
การอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน(psis) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 อ่าน 1410]
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน(psis) ประจำปีกา....
ผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่ววมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดีต [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 1204]
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด พร้อมกันร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พร....
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 1362]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป. กส....
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 อ่าน 1434]
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ณ ค่ายลูกเสือบุรี พรหมลัก....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมปฏิยัติการ "ขยายผล DLIT สู่สถานศึกษาในสังกัด ในระบบ Online และ Of [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 อ่าน 1279]
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT สู่สถานศึกษา โดยระบบ Online และ Offline" ณ ห้องประชุมหยา....
การอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดทางน้ำแก่นักเรียนตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (SIFE SAVING) [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 อ่าน 1959]
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กส.๓ มอบหมายให้ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดทางน้ำแก่นักเรียนตามโครงการ "ว่ายน้ำเ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 อ่าน 1324]
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู น....
คณะ ผู้บริหาร บุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทัศนะศึกษาดุงาน สพป.ตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560 อ่าน 1525]
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ทัศนศึกษาดูงาน ณ สพป.ตราด โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา สพป.ตราด ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ แนะนำสถานที....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2560 อ่าน 1397]
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธ์ุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน บ้านวิชาการ ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning" โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2560 อ่าน 1400]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลกร ลูกจ้าง ทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระป....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85