ผู้บริหาร สพป.
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นิติกร