นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
sukood@hotmail.com
088-5614367
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร
6) เป็น “นายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
6.1) การจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรม วางแผนและจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐาน ของส่วนกลางให้ชัดเจน เป็นไปตามกำหนดเวลา ดังนี้
6.2) Data Management Center (DMC)
6.3) ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอและพัฒนาระบบต่อไป
7) งานจัดทำข้อมูลตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
7.1) จัดทำข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาโดยวางแผน การเก็บข้อมูล ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ
7.2) จัดทำแผนและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศที่วางแผนไว้ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดทำเป็นสารสนเทศ
7.3) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษา หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542
7.4) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา และให้บริการเป็นเอกสาร/เครือข่าย Website และอื่นๆ
7.5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้ติดต่อราชการในงานที่รับผิดชอบ
7.6) รับผิดชอบมาตรฐานการควบคุมภายในของกลุ่มงาน
8) ดูแล SERVER และระบบ LAN ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ปิดหน้าต่างนี้