นายนรากร บุญเกิด
เจ้าหน้าที่ ICT
narakorn_ooo@hotmail.com
098-9703214
นายนรากร บุญเกิด ตำแหน่งงานจ้างบริการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๓) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๔) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖) เป็น “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
๖.๑) การจัดทำข้อมูล การเก็บข้อมูล ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ
๖.2) จัดทำแผนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศ ที่วางแผนไว้ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผล
๖.3) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.4) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.5) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา และให้บริการเป็นเอกสาร/เครือข่าย Website และอื่นๆ ๗) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบโปรแกรม ตามฐานข้อมูลกลาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๘) จัดทำเว็บไซต์กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และศูนย์ปฏิบัติการ AOC,DATA ON WEB
๙) ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด โดยศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรมวางแผน และจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐาน ของส่วนกลางให้ชัดเจน ดูแล Data Management Center (DMC) เป็นไปกำหนดเวลา
๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อราชการ ในงานที่รับผิดชอบ
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ปิดหน้าต่างนี้