หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต มาตรการป้องกันทุจริต
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
71 หมู่ 4 ถนนห้วยผึ้ง - นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธู์ 46240
Tel 043-869394 Fax 043-869853
webmaster : นายศักดิ์ชัย แสนโยธา E-mail : sukood@hotmail.com