กลับสู่หนักหลัก
 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ศน.เครือวัลย์ ชินโสม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 043-869-394  Fax. 043-869-583