เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/พิเศษ 28 ก.ค. 2557 ขอให้ส่งรายละเอียดปีงบประมาณ 2556 มาด้วย คลิก
04022/พิเศษ 28 ก.ค. 2557 ให้โรงเรียนส่งหนังสือและแบบคำของบประมาณไปกลุ่มนโยบายและแผน (ส่งฉบับจริง) คลิก
04022//2031 28 ก.ค. 2557 ส่งคำสั่งแต่วตั้งคณะกรรมการการจัดงานชุมนุมลูกเสือร่วมใจเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ คลิก
04022//2030 28 ก.ค. 2557 เิชิญร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานชุมนุมลูกเสือร่วมใจเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ คลิก
04022/2042 28 ก.ค. 2557 การมอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
04022 28 ก.ค. 2557 แจ้งให้ นายประยุทธ งามสกุล ติดต่อขอรับเช็ค ด่วน ที่ห้องการเงินเขต 3 คลิก
04022/2035 28 ก.ค. 2557 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ คลิก
04022/2033 28 ก.ค. 2557 การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านการวัดผล คลิก
- 28 ก.ค. 2557 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือถอดถอน คลิก
04022/2000 24 ก.ค. 2557 แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2556 คลิก
04022/1999 24 ก.ค. 2557 แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2556 คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งเตือนขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/2034 28 ก.ค. 2557 แจ้งขอให้ส่งใช้เงินยืม คลิก
04022/1017 24 ก.ค. 2557 การจำหน่ายนักเรียน คลิก
04022/2008 24 ก.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/2009 24 ก.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/2004 24 ก.ค. 2557 การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน คลิก
04022/2001 24 ก.ค. 2557 การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน คลิก
04022/1998 24 ก.ค. 2557 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก