เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/ 4227 20 ธ.ค. 2558 แก้ไขข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 คลิก
04022/4222 18 ธ.ค. 2558 โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข " ประจำปี 2559 (ปีที่ 5) คลิก
- 18 ธ.ค. 2558 ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิ์ไข้ใน คลิก
04022/พิเศษ 18 ธ.ค. 2558 แจ้งเลื่อนกำหนดการ ผอ.สพป. ติดตามผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คลิก
04022/4216 18 ธ.ค. 2558 การประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ผ่านระบบ DLTV EVAL คลิก
- 17 ธ.ค. 2558 แจ้งผู้ผ่านการอบรมก่อนแต่งต้ั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญรับวุฒิบัตร คลิก
04022/4212 17 ธ.ค. 2558 รับสมัครและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 คลิก
04022/พิเศษ 16 ธ.ค. 2558 แบบ ปร.4 5 6 คลิก
04022/4182 17 ธ.ค. 2558 การประเมินและติดตามผลการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิก
04022/4209 17 ธ.ค. 2558 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คลิก
04022/4206 17 ธ.ค. 2558 อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
4022/4203 16 ธ.ค. 2558 ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุม คลิก
04022/4197 16 ธ.ค. 2558 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดฯ คลิก
04022/4198 16 ธ.ค. 2558 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) คลิก
04022/4199 16 ธ.ค. 2558 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) คลิก
04022/4196 16 ธ.ค. 2558 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) คลิก
04022/4192 16 ธ.ค. 2558 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) คลิก
04022/4111 14 ธ.ค. 2558 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559 คลิก
04022/4110 14 ธ.ค. 2558 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559 คลิก
04022/4168 16 ธ.ค. 2558 ประกาศใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Area) คลิก
04022/4185 16 ธ.ค. 2558 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) คลิก
04022/4190 16 ธ.ค. 2558 เรียกคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปี คลิก
04022/4201 16 ธ.ค. 2558 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง EGP คลิก
04022/4186 16 ธ.ค. 2558 เรียกคืนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) คลิก
04022/4187,4191 16 ธ.ค. 2558 เรียกคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปี,เรียกคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม คลิก
04022/4188,4193 16 ธ.ค. 2558 เรียกคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม),เรียกคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปี คลิก
04022/4195 16 ธ.ค. 2558 เรือกคืนเงินอุดหนุน15ปี คลิก
04022/4189 16 ธ.ค. 2558 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) คลิก
04022/4180 16 ธ.ค. 2558 อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/4184 16 ธ.ค. 2558 การสอบถามการรับนักเรียน คลิก