เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/2984 2 ต.ค. 2557 การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟมุทิตาจิต คลิก
- 2 ต.ค. 2557 ให้ตรวจสอบร่างประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คลิก
04022/2974 2 ต.ค. 2557 การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันอัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2558 คลิก
๐๔๐๒๒/๒๙๕๕ 30 ก.ย. 2557 การปฏิบัติตามหลัก ๑๒ ค่านิยมหลักคนไทย คลิก
04022/พิเศษ 2 ต.ค. 2557 แจ้งเลื่อนการประชุมการบริหารงบประมาณปี 2557 (เพิ่ม) คลิก
พิเศษ 1 ต.ค. 2557 ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิก
04022/2980 1 ต.ค. 2557 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายพิธีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม คลิก
4022/2979 1 ต.ค. 2557 แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย กลุ่มสาระสังคมฯ คลิก
4022/2978 1 ต.ค. 2557 เชิญครูประชุม เรื่องการจัดการค่ายและอบรมนักเรียน คลิก
04022/2968 30 ก.ย. 2557 ขอเชิญครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรม เรื่องการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ คลิก
04022/2942 26 ก.ย. 2557 เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 (5 เดือน) คลิก
04022/2941 26 ก.ย. 2557 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน กันยายน 2557 คลิก
04022/2977 1 ต.ค. 2557 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน คลิก
04022/2962 30 ก.ย. 2557 การรับหนังสือบันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" คลิก
04022/2976 1 ต.ค. 2557 แจ้งเลื่อนกำหนดเวลาการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิก
04022/ 1 ต.ค. 2557 แบบรายงานผลการประเมินตามแผน IEP คลิก
04022/2967 1 ต.ค. 2557 การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือน กันยายน 2557 คลิก
- 1 ต.ค. 2557 การกรอกข้อมูลใน ก.ค.ศ.16 คลิก
- 1 ต.ค. 2557 การต่อสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คลิก
04022/2971 1 ต.ค. 2557 แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๐ "เมืองนางฟ้าเทวดาเกมส์" คลิก
04022/2970 1 ต.ค. 2557 แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และสูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้ง ๑๐ "เมืองนาฟ้าเทวดาเกมส์" คลิก
04022/2969 30 ก.ย. 2557 ขอเชิญร่วมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2557 (เพิมเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิก
04022/2972 30 ก.ย. 2557 ขอความอนุเคราะห์บุุคลากรเข้าร่วมประประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 คลิก
- 30 ก.ย. 2557 หนังสือรับรองเงินเดือน คลิก
04022/2959 30 ก.ย. 2557 ขออนุญาตพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานศึกษา คลิก
04022 30 ก.ย. 2557 ติดตามและตรวจสอบการคัดกรองนักเรียนพิการทางการศึกษา คลิก
- 30 ก.ย. 2557 ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนดีประจำตำบล คลิก
พิเศษ 30 ก.ย. 2557 ส่ง file ตาราง excel เพิ่มเติม(องค์ประกอบ 1,4) คลิก
04022/2947 29 ก.ย. 2557 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมราชภัฏ คลิก
- 29 ก.ย. 2557 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาบุตร คลิก