เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/ 29 ก.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรชุมชนและผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู คลิก
04022/2594 29 ก.ค. 2558 ซักซ้อมความเข้าใจในการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน คลิก
04022/พิเศษ 29 ก.ค. 2558 ส่งแบบป้าย คลิก
04022/2568 28 ก.ค. 2558 โอนจัดสรรงบประมาณ ค่าขยายเขตไฟฟ้าและประปา คลิก
04022/2591 29 ก.ค. 2558 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคม/โคมควันและการจุดบั้งไฟ คลิก
04022/2591 29 ก.ค. 2558 กำขับการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการคุมครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ คลิก
04022/2557 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2557 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2557 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2557 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2557 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2557 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2557 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2555 29 ก.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/2590 29 ก.ค. 2558 การสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นคณะกรรมการการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คลิก
04022/2581 29 ก.ค. 2558 แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3 คลิก
- 29 ก.ค. 2558 การจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ คลิก
04022/2599 29 ก.ค. 2558 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ คลิก
04022/2593 29 ก.ค. 2558 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก
๕๑๐๙.๐๔๐๒๒ / ๐๕๐ 29 ก.ค. 2558 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ คลิก
04022 27 ก.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คลิก
04022/2582 28 ก.ค. 2558 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 คลิก
04022/ 2549 28 ก.ค. 2558 แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน คลิก
04022/นิเทศ 28 ก.ค. 2558 กำหนดการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระยะที่ 3 คณะกรรมการชุดที่ 4 คลิก
04022/2562 28 ก.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม คลิก
04022/2560 28 ก.ค. 2558 ขอเชิญประชุม คลิก
๐๔๐๒๒/พิเศษ 28 ก.ค. 2558 ส่งแบบแปลนบ้าน คลิก
04022/2552 28 ก.ค. 2558 การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/2550 28 ก.ค. 2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ” การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๓” คลิก
04022/2548 27 ก.ค. 2558 การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ คลิก