เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/3135 22 ต.ค. 2557 ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิก
04022/3132 22 ต.ค. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ คลิก
04022/ว 3140 22 ต.ค. 2557 จัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ คลิก
04022/3134 22 ต.ค. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คลิก
04022/3133 22 ต.ค. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คลิก
5109.04022/092 21 ต.ค. 2557 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตร ๘๔ และมาตร ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ คลิก
04022/3138 22 ต.ค. 2557 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ คลิก
04022/3126 22 ต.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ปันใจให้น้องมองชัด" คลิก
04022/พิเศษ 22 ต.ค. 2557 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน คลิก
๐๔๐๒๒ /๓๑๓๑ 22 ต.ค. 2557 การประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๗ คลิก
04022/3135 22 ต.ค. 2557 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" คลิก
ศธ ๐๔๐๒๒/๓๑๒๑ 21 ต.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ คลิก
- 22 ต.ค. 2557 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด คลิก
04022/3125 22 ต.ค. 2557 การชอเสนออนุมัติ/อนุญาตไปต่างประเทศโดยผูกพันงบประมาณของ สพฐ./รายได้ของสถานศึกษา คลิก
ศธ๐๔๐๒๒/๓๑๑๕ 20 ต.ค. 2557 การรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ คลิก
ศธ ๐๔๐๒๒/๓๑๑๕ 20 ต.ค. 2557 การรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ คลิก
04022/3129 22 ต.ค. 2557 ขอให้รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) คลิก
04022/3113 21 ต.ค. 2557 เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/3108 21 ต.ค. 2557 ชอเชิญประชุม คลิก
04022/3107 21 ต.ค. 2557 ชอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ คลิก
04022/3104 21 ต.ค. 2557 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training คลิก
พิเศษ/๒๕๕๗ 21 ต.ค. 2557 รายละเอียดเงินตกเบิกวิทยฐานะ คลิก
04022/3020 14 ต.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/3069 14 ต.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/3068 21 ต.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/3067 21 ต.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/พิเศษ 21 ต.ค. 2557 ขอให้งดขึ้นป้ายต้อนรับ กรณีนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมราชการ คลิก
04022/3086 20 ต.ค. 2557 โครงการน้ำพระทัยสมเด็จ สมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนชาติฯ คลิก
04022/3106 17 ต.ค. 2557 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย คลิก
04022/3105 17 ต.ค. 2557 การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับภาค ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิก