เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
พิเศษ 23 ก.ค. 2557 การจัดงานโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมโรงเรียนในฝันสู่ศตวรรษที่ 21 (เพิ่มเติม) คลิก
- 23 ก.ค. 2557 รายชื่อครู คลิก
04022/1964 23 ก.ค. 2557 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/1970 23 ก.ค. 2557 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) คลิก
04022 /1969 23 ก.ค. 2557 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) คลิก
04022/1965 23 ก.ค. 2557 การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/1963 23 ก.ค. 2557 การอบรมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมห้องอุ่นใจสถานศึกษา คลิก
04022/1947 23 ก.ค. 2557 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๗ คลิก
04022/1958 22 ก.ค. 2557 ขอให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดีประจำตำบล คลิก
04022/พิเศษ 22 ก.ค. 2557 ข้อมูลนักเรียนปี 2557 คลิก
- 22 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่่ในจังหวัด ทีสมควรได้รับรางวัล "หม่่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2557 คลิก
04022/1945 21 ก.ค. 2557 ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก
5109.04022/073 22 ก.ค. 2557 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ คลิก
04022/1949 21 ก.ค. 2557 แจ้งกำหนดการประเมินคัดเลือกการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/1948 21 ก.ค. 2557 แจ้งกำหนดการประเมินคัดเลือกการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/1946 21 ก.ค. 2557 แจ้งกำหนดการประเมินคัดเลือกการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/1951 22 ก.ค. 2557 การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/1943 22 ก.ค. 2557 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน คลิก
04022/1921 22 ก.ค. 2557 สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 - 2557 คลิก
04022/1938 22 ก.ค. 2557 แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64 ประจำปี2557 คลิก
04022 / 21 ก.ค. 2557 การจัดงานโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมโรงเรียนในฝันสู่ศตวรรษที่ 21 คลิก
04022 / 21 ก.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดงานโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมโรงเรียนในฝันสู่ศตวรรษที่ 21 คลิก
- 21 ก.ค. 2557 โลโก้ โรงเรียนในฝัน คลิก
04022/1937 21 ก.ค. 2557 การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๕๗ คลิก
พิเศษ 21 ก.ค. 2557 กรุณาตรวจสอบข้อมูล คลิก
04022/1938 21 ก.ค. 2557 การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยฯ คลิก
พิเศษ 21 ก.ค. 2557 หนังสือรับรอง คลิก
04022/1933 21 ก.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/1935 21 ก.ค. 2557 การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน คลิก
04022/1930 21 ก.ค. 2557 การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน คลิก