เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
40422/พิเศษ 20 ธ.ค. 2557 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส) คลิก
40422/พิเศษ 20 ธ.ค. 2557 ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คลิก
- 19 ธ.ค. 2557 กำหนดการ คลิก
04022 19 ธ.ค. 2557 แจ้งรหัสงบประมาณ งบ 7,530,100 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คลิก
04022 19 ธ.ค. 2557 แจ้งรหัสงบประมาณ งบ 1,346,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิก
04022 19 ธ.ค. 2557 แจ้งรหัสงบประมาณ งบ 1,656000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน คลิก
04022 19 ธ.ค. 2557 แจ้งรหัสงบประมาณ งบ 11,251700 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน คลิก
พิเศษ 19 ธ.ค. 2557 สรุปโครงการกลุ่ม คลิก
04022/3658 18 ธ.ค. 2557 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
04022/3665 18 ธ.ค. 2557 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
04022/3666 18 ธ.ค. 2557 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
04022/3640 19 ธ.ค. 2557 การประชุมสัมมนา คลิก
04022/3674 19 ธ.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste school) คลิก
- 19 ธ.ค. 2557 ปร.4-ปร.6 คลิก
04022/3659 18 ธ.ค. 2557 การจำหน่ายนักเรียน คลิก
04022/3654 18 ธ.ค. 2557 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจ ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิก
- 18 ธ.ค. 2557 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล คลิก
พิเศษ 18 ธ.ค. 2557 โครงการปี58 คลิก
42/2557 18 ธ.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายเหรียญ ร.๖ ค่ายลูกเสือเมืองยวม คลิก
04022/พิเศษ 18 ธ.ค. 2557 การพิจารณาตัดสินใจลาออกจาก กบข. คลิก
04022/3640 18 ธ.ค. 2557 ประชุมสัมมนา คลิก
04022/3640 18 ธ.ค. 2557 ประชุมสัมมนา คลิก
40223640 18 ธ.ค. 2557 ประชุมสัมมนา คลิก
04022/3662 18 ธ.ค. 2557 การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน คลิก
04022/3657 18 ธ.ค. 2557 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/3655 18 ธ.ค. 2557 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/3651 18 ธ.ค. 2557 เกลี่ยตัดโอนอัตราตำแหน่งพนักงานราชการ คลิก
04022/3650 18 ธ.ค. 2557 เกลี่ยตัดโอนอัตราตำแหน่งพนักงานราชการ คลิก
4022/นิเทศ 18 ธ.ค. 2557 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งผลการทดสอบคะแนน PRE O-NET คลิก
04022/3657 18 ธ.ค. 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ คลิก