เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/956 3 มี.ค. 2558 แจ้งขอถอนเงินประกันสัญญา คลิก
พิเศษ 3 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนวิทยฐานชำนาญพิเศษ คลิก
พิเศษ 3 มี.ค. 2558 สรุปนับตัว คลิก
04022/986 3 มี.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาเพื่อสรรหาประชากรตอบแบบสอบถามแบบอนนไลน์ คลิก
04022/955 26 ก.พ. 2558 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/954 26 ก.พ. 2558 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/961 26 ก.พ. 2558 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 2558 คลิก
04022/ 2 มี.ค. 2558 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๘ คลิก
พิเศษ 3 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
/๙๗๗ 2 มี.ค. 2558 แจ้งจัดสรรหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ (ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย คลิก
04022/950 25 ก.พ. 2558 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/949 25 ก.พ. 2558 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/972 2 มี.ค. 2558 ขอให้รายงานความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
พิเศษ 1 มี.ค. 2558 การนับตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 คลิก
04022/936 13 ม.ค. 2554 เชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปประเทศ จังหวัดกาใสินธุ์ คลิก
04022/936 13 ม.ค. 2554 เชิฐร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นการปฎิรูปประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ คลิก
04022/936 25 ก.พ. 2554 เชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นการปฎิรูปประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ คลิก
04022/943่ 25 ก.พ. 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 คลิก
04022/944 25 ก.พ. 2558 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 คลิก
04022/941 25 ก.พ. 2558 ขอเชิญครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ คลิก