เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022 /3341 5 ต.ค. 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก
04022/3338 1 ต.ค. 2558 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล คลิก
04022/3326 2 ต.ค. 2558 การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก
04022/3323 30 ก.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก
04022/332 30 ก.ย. 2558 การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอข้ายมาเข้าเรียน คลิก
04022/3321 30 ก.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก
04022/3320 30 ก.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก
04022/3318 30 ก.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก
04022/3319 30 ก.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก
04022/3313 30 ก.ย. 2558 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ก.ย.2558 คลิก
04022/3327 1 ต.ค. 2558 การขอใช้อาคารเรียน คลิก
04022/3315 30 ก.ย. 2558 การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/3304 30 ก.ย. 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิก
04022/3299 30 ก.ย. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ คลิก
พิเศษ 30 ก.ย. 2558 ถอนชื่อออกจากคำสั่งกษียณอายุราชการ คลิก
04022/3314 30 ก.ย. 2558 ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
04022/3316 30 ก.ย. 2558 ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
04022/3312 30 ก.ย. 2558 ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
04022/3308 30 ก.ย. 2558 ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน คลิก
พิเศษ 29 ก.ย. 2558 กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ คลิก
04022/3283 28 ก.ย. 2558 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก
04022/3285 28 ก.ย. 2558 (เพิ่มเติม)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส คลิก
04022/3285 28 ก.ย. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส คลิก
04022/3284 27 ก.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SchoolMIS การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน ของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 คลิก
- 25 ก.ย. 2558 รหัสการเบิกจ่าย BBL คลิก
04022/3278 25 ก.ย. 2558 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." คลิก
04022/3277 25 ก.ย. 2558 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." คลิก
๐๔๐๒๒/๓๒๘๐ 25 ก.ย. 2558 แจ้งข้าราชการในสังกัดไปราชการ คลิก
- 25 ก.ย. 2558 รายชื่อโรงเรียนแกนนำ ฺBBL ที่ยังไม่ส่งเบิก คลิก
4022/3268 24 ก.ย. 2558 แจ้งกำหนดการอบรมเพิ่มเติมและลงพื้นที่ให้คำแนะนำครูภาษาอังกฤษ คลิก