เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/242 27 ม.ค. 2558 โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ คลิก
04022/241 27 ม.ค. 2558 การประกวดวาดภาพเล่าเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยาง คลิก
๐๔๐๒๒/๒๑๖ 27 ม.ค. 2558 การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คลิก
04022/217 27 ม.ค. 2558 การมอบหมายในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน คลิก
๐๔๐๒๒/๒๑๕ 23 ม.ค. 2558 ขอชมเชยการจัดทำผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน คลิก
พิเศษ 27 ม.ค. 2558 ขอให้โรงเรียนในสังสำรวจรายชื่อครู/พนักงานรากชการ..... คลิก
04022 27 ม.ค. 2558 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุในสถานศึกษาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอห้วยผึ้ง คลิก
04022/233 26 ม.ค. 2558 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ คลิก
04022/232 26 ม.ค. 2558 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษาดูงานณต่างประเทศ คลิก
04022/ว 230 26 ม.ค. 2558 เชิญประชุมลูกจ้างประจำ คลิก
04022/197 23 ม.ค. 2558 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ คลิก
พิเศษ 23 ม.ค. 2558 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คลิก
04022/209 23 ม.ค. 2558 แจ้งการฝึกอบรมเชิงปฏอบัติการด้านพัสดุในสถานศึกษา คลิก
4022/นิเทศ 22 ม.ค. 2558 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป. 6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2557 คลิก
พิเศษ 22 ม.ค. 2558 ัตัดโดนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู คลิก
04022/นิเทศก์ 22 ม.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา คลิก
04022/นิเทศก์ 22 ม.ค. 2558 กิจกรรมการประกวดนักบินน้อย มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก
พิเศษ 22 ม.ค. 2558 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจครู้ผู้สอนระดับปฐมวัย คลิก
04022/204 22 ม.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คลิก
04022/203 22 ม.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ คลิก
พิเศษ 22 ม.ค. 2558 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุิฒในการตรวจขั้นปฎิบัติการและประเมินผล คลิก
4022/นิเทศ 22 ม.ค. 2558 แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมชี้แจง แนวดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/197 21 ม.ค. 2558 มาตรการภาครัฐ เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คลิก
04022/นิเทศก์ 21 ม.ค. 2558 การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รุ่น 1(สำหรับครู) คลิก
04022/192 21 ม.ค. 2558 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ คลิก
พิเศษ 21 ม.ค. 2558 สำรวจความต้องการวิชาเอก คลิก
04022/193 21 ม.ค. 2558 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2558 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คลิก
พิเศษ 21 ม.ค. 2558 สำรวจความต้องการวิชาเอก คลิก
04022/191 21 ม.ค. 2558 แจ้งโอนเปลียนแปลงงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ คลิก
พิเศษ 21 ม.ค. 2558 สำรวจความต้องการวิชาเอก คลิก