เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022 28 พ.ย. 2557 โครงการประชาสัมพันธ์สมาชิก กบข.กลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 การใช้สิทธิ UNDO คลิก
04022/3454 27 พ.ย. 2557 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/3463 28 พ.ย. 2557 การจำหน่ายนักเรียน คลิก
04022/3462 28 พ.ย. 2557 การจำหน่ายนักเรียน คลิก
04022/3461 28 พ.ย. 2557 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/3444 26 พ.ย. 2557 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 คลิก
พิเศษ/2557 28 พ.ย. 2557 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ปี๒๕๕๘ คลิก
04022/พิเศษ 28 พ.ย. 2557 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ คลิก
- 28 พ.ย. 2557 แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร ครูโรงเรียนเอกชน คลิก
พิเศษ 28 พ.ย. 2557 หนังสือขอเปลี่ยนตัว คลิก
- 28 พ.ย. 2557 แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ช่วยเหลือบุตร ครูโรงเรียนเอกชน คลิก
- 28 พ.ย. 2557 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน คลิก
พิเศษ 28 พ.ย. 2557 หนังสือขอเปลี่ยนตัว คลิก
- 28 พ.ย. 2557 การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา2557 คลิก
04022/3455 27 พ.ย. 2557 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิก
04022/3456 27 พ.ย. 2557 การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2558 คลิก
04022/3415 27 พ.ย. 2557 แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ คลิก
04022/3449 27 พ.ย. 2557 โรงเรียนที่ยังค้างส่งใบเสร็จรับเงินดอกผลกองทุน ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต 2557 คลิก
04022/3443 26 พ.ย. 2557 โครงการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/พิเศษ 26 พ.ย. 2557 ส่งอน.1-3 คลิก
04022 26 พ.ย. 2557 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจานดาวเทียม ติดต่อขอรับแบบจัดซื้อจัดจ้างที่ห้องการเงินเขต 3 ด่วน คลิก
04022 26 พ.ย. 2557 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบโต๊ะเก้าอี้ติดต่อขอรับชุดจัดซื้อที่ห้องการเงินเขต 3 ด่วน คลิก
พิเศษ 26 พ.ย. 2557 ส่งคำสั่งแก้ไข คลิก
พิเศษ 25 พ.ย. 2557 หนังสือขอเปลี่ยนตัว คลิก
04022/3425 25 พ.ย. 2557 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก
04022/3431 25 พ.ย. 2557 สำรวจข้อมูลความต้องการงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 (งบผูกพัน) คลิก
- 25 พ.ย. 2557 ส่งรายชื่อนักกีฬา คลิก
พิเศษ 25 พ.ย. 2557 ทำหนังสือเปลี่ยนตัว คลิก
พิเศษ 24 พ.ย. 2557 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล นร. las และ nt ปี 2557 คลิก
- 24 พ.ย. 2557 ส่งวุฒิบัตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ คลิก