เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/2624 28 ส.ค. 2557 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/2628 29 ส.ค. 2557 เชิญประชุม คลิก
04022/2627 29 ส.ค. 2557 แจ้งโอนงบประมาณ 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิก
๐๔๐๒๒/๒๖๐๒ 27 ส.ค. 2557 ขอขอบคุณการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คลิก
๐๔๐๒๒/๒๖๐๑ 27 ส.ค. 2557 ขอขอบคุณการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คลิก
๐๔๐๒๒/๒๖๐๐ 27 ส.ค. 2557 ขอขอบคุณการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ คลิก
๐๔๐๒๒/๒๖๐๖ 27 ส.ค. 2557 การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ คลิก
04022/2626 28 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คลิก
04022/2625 28 ส.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวด อย.น้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ คลิก
04022/2617 27 ส.ค. 2557 การจำหน่ายนักเรียน คลิก
04022/2616 27 ส.ค. 2557 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) คลิก
4022/2619 28 ส.ค. 2557 ประกาศผลการคัดเลือก"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 คลิก
พิเศษ 28 ส.ค. 2557 หนังสือแจ้งการจัดงาน "สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ" (แก้ไข) คลิก
4022/2594 26 ส.ค. 2557 การนับจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 กันยาบน 2557 คลิก
04022/2613 28 ส.ค. 2557 ขอความร่วมมือแจกจ่ายยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง คลิก
04022/ 20 ส.ค. 2557 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 คลิก
04022/2618 28 ส.ค. 2557 การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาต่อหนึ่งนักเรียน (OTPC) คลิก
04022/2618 28 ส.ค. 2557 การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาต่อหนึ่งนักเรียน (OTPC) คลิก
04022/2618 28 ส.ค. 2557 การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาต่อหนึ่งนักเรียน (OTPC) คลิก
04022/2618 28 ส.ค. 2557 การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาต่อหนึ่งนักเรียน (OTPC) คลิก
04022/2618 28 ส.ค. 2557 การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาต่อหนึ่งนักเรียน (OTPC) คลิก
04022_2618 28 ส.ค. 2557 การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งคอมพิวเตอร์พกพาต่อหนึ่งนักเรียน (OTPC) คลิก
พิเศษ/2557 27 ส.ค. 2557 ส่งปฏิทินนับตัวข้าราชการเพิ่มเติม คลิก
04022/2354 22 ส.ค. 2557 การจัดงาน"สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย" คลิก
04022/2595 27 ส.ค. 2557 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง คลิก
4022/2590 27 ส.ค. 2557 เกณฑ์การแข่งขัน(เพิ่มเติม)ชุดที่ 11-12 คลิก
4022/2590 27 ส.ค. 2557 เกณฑ์การแข่งขัน(เพิ่มเติม)ชุดที่ 6-10 คลิก
4022/2590 27 ส.ค. 2557 เกณฑ์การแข่งขัน(เพิ่มเติม)ชุดที่ 1 คลิก
๐๔๐๒๒/๒๕๘๙ 27 ส.ค. 2557 เชิญประชุมการดำเนินกิจกรรมมีงานทำระหว่างเรียนของโรงเรียนดีประจำตำบล คลิก
04022/2603 27 ส.ค. 2557 อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก