เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/3408 20 พ.ย. 2557 อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/3406 20 พ.ย. 2557 การสอบคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ประเทศญี่ปุ่น คลิก
- 19 พ.ย. 2557 แจ้งเรื่องยืนยันข้อมูล กคศ.16 คลิก
04022/3314 12 พ.ย. 2557 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คำสั่งที่ 616/2557 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คลิก
04022/3399 19 พ.ย. 2557 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) คลิก
พิเศษ/2557 19 พ.ย. 2557 แจ้งให้ ร.ร. ในสังกัดทราบการออกให้บริการต่างๆ นอกสถานที่ คลิก
04022/3400 19 พ.ย. 2557 แจ้งกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก
พิเศษ 18 พ.ย. 2557 แก้ไขคำสั่ง คลิก
04022/ว 3390 18 พ.ย. 2557 อัตราจ้างพี่เลี้ยงเ็กพิการขอไปปฏิบัติหน้าที่นอกเงื่อนไขในสัญญาจ้าง คลิก
04022/3394 18 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
พิเศษ 18 พ.ย. 2557 การแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
04022/3383 18 พ.ย. 2557 การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) คลิก
04022/3383 18 พ.ย. 2557 การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 คลิก
พิเศษ 18 พ.ย. 2557 ขอความอนุเคราะห์สั่งจอง พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช และหลวงพ่อโสธร จำลอง กรอบใบโพธิ์ คลิก
04022/3345 18 พ.ย. 2557 ขอความร่วมมือประช่าสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์ คลิก
04022/3344 18 พ.ย. 2557 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเทพฯ คลิก
04022/3359 18 พ.ย. 2557 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มสถานศึกษา คลิก
04022/3361 18 พ.ย. 2557 การประชุมชี้แจง แนวดำเนินการโครงการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557 คลิก
- 18 พ.ย. 2557 ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสารานุกรมโทยฯ คลิก
04022/3384 18 พ.ย. 2557 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" คลิก
04022/3375 17 พ.ย. 2557 การจัดการขยะมูลฝอยและขอลเสียอันตราย และการแก้ปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต คลิก
พิเศษ 57 17 พ.ย. 2557 สำรวจข้าราชการครูและลูกจ้างเกษียณ ปี 2558 คลิก
04022/ว 3373 17 พ.ย. 2557 ให้เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา(โครงการคืนครูให้นักเรียน)ไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนในสังกัด คลิก
4022/3373 17 พ.ย. 2557 เชิญประชุม คลิก
4022/3372 17 พ.ย. 2557 แก้ไขรายการแข่งขันในระดับภาค คลิก
04022/พิเศษ 17 พ.ย. 2557 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ 2558 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คลิก
04022/3370 17 พ.ย. 2557 การเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวน คลิก
- 17 พ.ย. 2557 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิฃาการนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน คลิก
04022/3385 17 พ.ย. 2557 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/3363 17 พ.ย. 2557 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์ คลิก