เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/2685 12 ก.ย. 2557 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ คลิก
04022/2803 13 ก.ย. 2557 การประชุมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากโครงการประเมิลผล PISA คลิก
5109.04022/085 12 ก.ย. 2557 การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 (ต่อ) คลิก
5109.04022/085 10 ก.ย. 2557 การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 คลิก
04022/2761 9 ก.ย. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คลิก
04022/2760 9 ก.ย. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คลิก
5109.04022/086 12 ก.ย. 2557 ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีฯ (เพิ่มเติม) คลิก
04022/2806 12 ก.ย. 2557 โครงการการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย คลิก
04022/2805 12 ก.ย. 2557 การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงาน เทียนส่องใจ คลิก
- 12 ก.ย. 2557 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น คลิก
04022 12 ก.ย. 2557 แจ้งตัวอย่างรื้อถอน คลิก
พิเศษ 12 ก.ย. 2557 เชิญครูปฐมวัยที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมฯ คลิก
04022/พิเศษ 12 ก.ย. 2557 แจ้งเพิ่มเติมกิจกรรมที่ 60 การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ชุดนี้ถูกต้องล่าสุด) คลิก
พิเศษ 11 ก.ย. 2557 ส่งคำสั่งฯ (เพิ่มเติม) คลิก
04022/2792 11 ก.ย. 2557 เชิญครูปฐมวัยที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมฯ คลิก
พิเศษ 11 ก.ย. 2557 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ คลิก
04022/ว 2759 9 ก.ย. 2557 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คลิก
04022/ว 2775 10 ก.ย. 2557 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ คลิก
04022/2782 11 ก.ย. 2557 แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2557 คลิก
04022/พิเศษ 11 ก.ย. 2557 แจ้งคำสั่งคำสั่งที่ 497/2557 และรายการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่3/2557ทึ่ถูกต้องมาให้โรงเรียน คลิก
พิเศษ 11 ก.ย. 2557 ตัวอย่างคำสั่ง คลิก
04022/2785 11 ก.ย. 2557 แจ้งมติที่ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 "เมืองนางฟ้าเทวดาเกมส์" คลิก
04022/2784 11 ก.ย. 2557 ผลการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ปี 2557 คลิก
4022/2783 11 ก.ย. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) คลิก
4022/2765 11 ก.ย. 2557 ขอความร่วมมือ คลิก
4022/2766 11 ก.ย. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ประจำปี 2557 คลิก
พิเศษ 10 ก.ย. 2557 ติดตามการกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ คลิก
04022/2778 10 ก.ย. 2557 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2557 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย คลิก
04022/2779 10 ก.ย. 2557 แจ้งโอนงบประมาณ 2557 สำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิก
พิเศษ 10 ก.ย. 2557 ติดตามการกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ คลิก