เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/1446 23 ม.ย. 2558 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.3 คลิก
04022/1445 23 ม.ย. 2558 ส่งรายชื่อนักเรียนช้ัน ป.3 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ คลิก
04022/1565 24 ม.ย. 2558 การอบรมวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรปลายทางการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการ คลิก
04022/1453 23 ม.ย. 2558 การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คลิก
04022/1457 24 ม.ย. 2558 ขอความเป็นธรรม คลิก
- 24 ม.ย. 2558 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 180 คลิก
04022/1460 24 ม.ย. 2558 การออกหนังสือรับรองและร้องขอให้คนต่างด้าวขออยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อศึกษาในสถานศึกษาเอกชน คลิก
- 24 ม.ย. 2558 ขอตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ คลิก
04022/1444 23 ม.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก
พิเศษ7 23 ม.ย. 2558 พิเศษ7 คลิก
พิเศษ6 23 ม.ย. 2558 พิเศษ6 คลิก
พิเศษ5 23 ม.ย. 2558 พิเศษ5 คลิก
พิเศษ4 23 ม.ย. 2558 พิเศษ4 คลิก
พิเศษ3 23 ม.ย. 2558 พิเศษ3 คลิก
พิเศษ 23 ม.ย. 2558 พิเศษ2 คลิก
พิเศษ 23 ม.ย. 2558 พิเศษ คลิก
04022/1443 23 ม.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) คลิก
04022/2442 23 ม.ย. 2558 ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน (ป.05) คลิก
- 23 ม.ย. 2558 แจ้งข้าราชการครูไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ คลิก
04022/1439 23 ม.ย. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) คลิก
04022/1437 23 ม.ย. 2558 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 คลิก
4022/1368 23 ม.ย. 2558 ประกาศผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/1424 23 ม.ย. 2558 การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 คลิก
04022/1426 23 ม.ย. 2558 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ"ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558 คลิก
04022/1431 23 ม.ย. 2558 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิก
- 23 ม.ย. 2558 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบรายงานโรงเรียนในฝันที่กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก
๐๔๐๒๒/๑๔๐๑ 20 ม.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย คลิก
04022/1422 10 มี.ค. 2554 เบิกเงินอถดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก
04022/พิเศษ 22 ม.ย. 2558 ประชำสัมพันธ์กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร “Read Thailand : อ่ำนเถิด...เด็กไทย อ่ำนถวำยเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน” ปีที่ ๒ คลิก
0519.25/399 22 ม.ย. 2558 ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา คลิก