เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/2678 3 ก.ย. 2557 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2557 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก คลิก
พิเศษ/2557 3 ก.ย. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตค.57 คลิก
04022_7 3 ก.ย. 2557 เพลงค่าน้ำนม คลิก
04022/พิเศษ 3 ก.ย. 2557 เพลงค่าน้ำนม คลิก
04022/2674 3 ก.ย. 2557 การเก็บข้อมูลงานวิจัยศึกษาสภาพการณ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา คลิก
04022/2673 3 ก.ย. 2557 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก
04022 2 ก.ย. 2557 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการการศึกษาบุตร คลิก
04022/2638 29 ส.ค. 2557 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน สิงหาคม 2557 คลิก
04022/2659 2 ก.ย. 2557 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 57 คลิก
- 2 ก.ย. 2557 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเว็บไซต์ สพป.กส.3 คลิก
04022/2654 1 ก.ย. 2557 เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/2652 1 ก.ย. 2557 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก คลิก
04022/2655 1 ก.ย. 2557 เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
พิเศษ/2557 1 ก.ย. 2557 แก้ไขคำสั่ง นางปิยนุช จิตจักร คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2651 1 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน(ข้าราชการครู) คลิก
04022/2636 1 ก.ย. 2557 โครงการนิเทศ ติดตามอาหารกลางวุันในโรงเรียนประถมศึกษา (แก้ไชตารางการออกนิเทศ) คลิก
04022 / 2647 1 ก.ย. 2557 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน คลิก
๓๒/๒๕๕๗ 1 ก.ย. 2557 สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คลิก
04022/ 1 ก.ย. 2557 การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา คลิก
04022/2384 1 ก.ย. 2557 การจัดการแข่งขัน "สพฐ.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี ๑๐ "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" คลิก
04022/2383 1 ก.ย. 2557 การจัดการแข่งขัน "สพฐ.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี ๑๐ "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" คลิก