เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/3018 31 ส.ค. 2558 โอนจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบอุบัติภัย คลิก
04022/2932 25 ส.ค. 2558 โอนจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด คลิก
04022/3034 1 ก.ย. 2558 โอนจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม 1-2 ลำดับแรก คลิก
04022/3035 1 ก.ย. 2558 โอนจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม 1-10 ลำดับแรก คลิก
04022/3030 1 ก.ย. 2558 เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในก่อนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ้ำ คลิก
04022 / 3028 1 ก.ย. 2558 การประชุมชี้แจงครูที่ได้รับคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น คลิก
04022/2967 27 ส.ค. 2558 การรับวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ "รู้ตื่นและเบิกบาน" คลิก
04022/3017 31 ส.ค. 2558 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1 ตุลาคม 2558) กรณีเกษียณอายุราชการ คลิก
04022/3027 31 ส.ค. 2558 ซักซ้อมความเข้าใจในการสำรวจจำนวนนักเรียนขาดแคลน คลิก
04022/2993 28 ส.ค. 2558 ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน คลิก
พิเศษ 31 ส.ค. 2558 บัญชีเงินเดือนใหม่ คลิก
04022/3016 31 ส.ค. 2558 ชะลอการโอนเงินอุกหนุนรายบุคคลประจำเดือน ส.ค.58 คลิก
04022/3024 31 ส.ค. 2558 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ส.ค.2558 คลิก
04022/3009 31 ส.ค. 2558 กำหนดการการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ คลิก
04022/3011 31 ส.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คลิก
0402222984 30 ส.ค. 2558 คู่มือการจัดทำจัดเก็บข้อมูลด้านการจบการศึกษา คลิก
04022/3010 31 ส.ค. 2558 ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกชมรมครูคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 คลิก
04022/2941 31 ส.ค. 2558 การตรวจสอบรับรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) คลิก
4022/2970 27 ส.ค. 2558 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ.2559 คลิก
04022/3004 28 ส.ค. 2558 รายงานข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.๑-๖ จำแนกเป็นรายกลุ่มนักเรียน คลิก
04022/299 28 ส.ค. 2558 แก้ไขคู่มือพรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 คลิก
04022/3003 28 ส.ค. 2558 ยกเลิก ปพ.1 คลิก
04022/2860 20 ส.ค. 2558 ยกเลิก ปพ.1 คลิก
4022/2854 20 ส.ค. 2558 ยกเลิก ปพ.1 คลิก
4022/2856 20 ส.ค. 2558 ยกเลิก ปพ1 คลิก
04022/2857 20 ส.ค. 2558 ยกเลิก ปพ.1 คลิก
4022_2858 20 ส.ค. 2558 ยกเลิก ปพ.1 คลิก
04022/2997 28 ส.ค. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
04022/2855 20 ส.ค. 2558 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/2867 28 ส.ค. 2558 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) คลิก