เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
พิเศษ/2557 31 ต.ค. 2557 ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง พนักงานราชการสังกัด สพป.กส.๓ ทุกท่านร่วมเข้ากลุ่มเฟส "ชมรมพนักงานราชการ สพป.กส.๓" คลิก
04022/3198 31 ต.ค. 2557 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับโซนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
04022/3190 30 ต.ค. 2557 เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิก
04022 30 ต.ค. 2557 ติดต่อรับเช็คเงิน วิทยะ ชก.และ ชพ/ เงินค่าตอบแทน (หน้าอนุมัติ 1 ตุลาคม 55-30กันยายน 56) คลิก
๐๔๐๒๒/๓๑๙๒ 30 ต.ค. 2557 ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ คลิก
๐๔๐๒๒/๓๑๙๒ 30 ต.ค. 2557 ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ คลิก
04022/3191 30 ต.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์การประกวดห้องสมุด คลิก
04022/3190 30 ต.ค. 2557 เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาผ่านดาวเทียม คลิก
04022/3189 28 ต.ค. 2557 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คลิก
04022/3142 22 ต.ค. 2557 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คลิก
- 30 ต.ค. 2557 ขอให้รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) คลิก
04022/........ 29 ต.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์การประกวดห้องสมุด ประจำปี 2557 คลิก
04022/3177 28 ต.ค. 2557 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คลิก
- 29 ต.ค. 2557 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาบุตร คลิก
0211.6/16720 6 ต.ค. 2557 แจ้งรายชื่อศูนย์บริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) คลิก
04022/3185 29 ต.ค. 2557 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2557 คลิก
04022/3173 29 ต.ค. 2557 การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คลิก
04022/3180 29 ต.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒน์-สายสามัญ ประจำปี 2558 คลิก
33/2557 28 ต.ค. 2557 ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๖ คลิก
04022/พิเศษ 29 ต.ค. 2557 แจ้งให้ส่งคำร้องขอเงินค่าครองชีพครูที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี คลิก
0211.6/17094 13 ต.ค. 2557 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์ คลิก
04022/พิเศษ 29 ต.ค. 2557 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพองค์กฐินสามัคคี วันอังคารที่ 4 พ.ย.57 คลิก
04022/3179 29 ต.ค. 2557 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม คลิก
04022/3159 24 ต.ค. 2557 แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คลิก
04022/3160 24 ต.ค. 2557 การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557 คลิก
พิเศษ 29 ต.ค. 2557 ขอให้รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) คลิก
04022/83172 28 ต.ค. 2557 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ตุลาคม 2557 คลิก
พิเศษ 28 ต.ค. 2557 การอบรมประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง คลิก
๐๔๐๒๒/๓๑๖๗ 28 ต.ค. 2557 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คลิก
04022/3148 24 ต.ค. 2557 ประกาศนโยบายและแนวปฏฺิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 คลิก