เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
04022/945 21 ม.ย. 2557 แจ้งยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) คลิก
04022/946 21 ม.ย. 2557 การใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก
4022/938 21 ม.ย. 2557 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 คลิก
04022/939 21 ม.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมสึกษาดีเด่นฯ คลิก
04022/937 21 ม.ย. 2557 การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่ 2 คลิก
04022/พิเศษ 21 ม.ย. 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการจัดทำโปรแกรม PSIS V.2 คลิก
04022/936 21 ม.ย. 2557 โครงการฝึกอบรมบุคคลกรทางลูกเสือเสือวิชาแผนที่-เข็มทิศ(๔ภาค)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คลิก
- 21 ม.ย. 2557 การเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2557) คลิก
04022/926 17 ม.ย. 2557 ประกาศอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา คลิก
04022/925 17 ม.ย. 2557 ซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คลิก
4022/924 18 ม.ย. 2557 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556 คลิก
พิเศษ 18 ม.ย. 2557 ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS คลิก
พิเศษ/57 18 ม.ย. 2557 ให้โรงเรียนรับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2557 คลิก
บันทึกข้อความ 18 ม.ย. 2557 การประชุม "แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ" คลิก
04022/931 18 ม.ย. 2557 การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด คลิก
04022/พิเศษ 18 ม.ย. 2557 แจ้งย้ายห้องทำงาน คลิก
๐๔๐๒๒/๙๑๙ 17 ม.ย. 2557 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล คลิก
4022/923 17 ม.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิก
4022/922 17 ม.ย. 2557 การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คลิก
04022/912 17 ม.ย. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คลิก
04022/917 17 ม.ย. 2557 ขอเรียนเชิญรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล (เพิ่มเติม) คลิก
04022/899 11 ม.ย. 2557 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ปีการศึกษา 2556 คลิก
4022/909 11 ม.ย. 2557 แจ้งการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2555 เพิ่มเติม คลิก
- 11 ม.ย. 2557 การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่ 2 คลิก
พิเศษ//ถถึ 10 ม.ย. 2557 ใด้ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คผช.และค.ศ.1 คลิก
4022/900 10 ม.ย. 2557 การประชุมชี้แจงการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมบทปฏิบัติการที่เน้นทักษะกระบวนการ คลิก
04022/901 10 ม.ย. 2557 การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดในสถานศึกษา ปี 57 คลิก
04022/897 9 ม.ย. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ คลิก
04022/896 9 ม.ย. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คลิก
พิเศษ 9 ม.ย. 2557 ขอข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS คลิก