รายละเอียดหนังสือส่ง ที่ ศธ. 04022/1567

 เรื่อง : การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามจุดเน้น 10 ประการ ของ สพฐ. [ปกติ ปกติ]

 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ลงวันที่ : 03 มิ.ย. 2556

 วันเวลาที่ส่ง : 05 มิ.ย. 2556 11:12:50 น.
 รายละเอียด
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจุดเน้นการดำเนินงาน ๑๐ ประการ ประจำปี ๒๕๕๖ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทราบ รวมถึงศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศนฐ.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการนิเทศในปี ๒๕๕๖ ที่เน้น “นิเทศเต็มพิกัด” และได้ดำหนดกรอบการดำเนินการนิเทศเต็มพิกัด ปี ๒๕๕๖ เป็น ๒ ระยะ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 ไฟล์แนบ 

+:+:+ ส่งถึง +:+:+
 1. โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 2. โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:35:27
 3. โรงเรียนบ้านผึ้งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:28:01
 4. โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:34:01
 5. โรงเรียนอุปรีศรีวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:21:25
 6. โรงเรียนคำบงพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:43:07
 7. โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:32:18
 8. โรงเรียนบ้านคำม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:01:37
 9. โรงเรียนบ้านปลาขาวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:12:40
 10. โรงเรียนบ้านหนองมะงงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:12:00
 11. โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:00:58
 12. โรงเรียนบ้านหนองแสงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:14:57
 13. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 15:11:37
 14. โรงเรียนบ้านห้วยฝาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-19 09:16:07
 15. โรงเรียนอนุบาลเปรมจิตลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 09:05:27
 16. โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 17. โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-09 21:15:55
 18. โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:56:42
 19. โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:07:25
 20. โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:13:56
 21. โรงเรียนบ้านนาคูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:38:08
 22. โรงเรียนบ้านวังเวียงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 08:56:48
 23. โรงเรียนบ้านชาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:24:05
 24. โรงเรียนนาสีนวลวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:03:57
 25. โรงเรียนนางามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:24:14
 26. โรงเรียนหินลาดนารายณ์สารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:38:30
 27. โรงเรียนบ้านบ่อแก้วลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 23:44:03
 28. โรงเรียนบ้านม่วงกุลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 18:17:32
 29. โรงเรียนบ้านนากุดสิมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 10:52:12
 30. โรงเรียนบ้านนากระเดาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:19:20
 31. โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:37:17
 32. โรงเรียนบ้านหนองขามป้อมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:42:07
 33. โรงเรียนบ้านจอมศรีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:42:12
 34. โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:07:17
 35. โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:25:59
 36. โรงเรียนบ้านจานลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 09:28:16
 37. โรงเรียนโคกนาดีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 08:35:51
 38. โรงเรียนบ้านโนนศาลาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:28:39
 39. โรงเรียนบ้านหนองห้างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-10 09:30:15
 40. โรงเรียนบ้านน้ำปุ้นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 18:19:48
 41. โรงเรียนบ้านพรหมสว่างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 06:33:51
 42. โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านนายอลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:29:54
 43. โรงเรียนอนุบาลพรบิดายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 44. โรงเรียนบัณฑิตศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 45. โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 22:06:23
 46. โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 20:32:17
 47. โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:13:34
 48. โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:01:13
 49. โรงเรียนเขาวงวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:37:56
 50. โรงเรียนโคกมะลิวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 51. โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:52:15
 52. โรงเรียนบ้านกุดกอกยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 53. โรงเรียนบ้านดงหมูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:18:07
 54. โรงเรียนบ้านนาวีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:17:33
 55. โรงเรียนบ้านโนนสำราญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:41:52
 56. โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 10:40:15
 57. โรงเรียนบ้านโพนนาดีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:56:51
 58. โรงเรียนบ้านโพนสวางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 11:28:36
 59. โรงเรียนบ้านส้มป่อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 06:13:35
 60. โรงเรียนบ้านหนองผือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:19:22
 61. โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:58:06
 62. โรงเรียนสมฤทัยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 63. โรงเรียนอนุบาลสมฤทัยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 64. โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:35:02
 65. โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:21:09
 66. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 22:15:38
 67. โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:24:18
 68. โรงเรียนนาโกวิทยาสูงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:39:57
 69. โรงเรียนบ้านกกตาลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:09:37
 70. โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:51:50
 71. โรงเรียนบ้านจอมทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:26:10
 72. โรงเรียนบ้านดอนอุ่มรัวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:36:06
 73. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 09:36:22
 74. โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:15:23
 75. โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:46:45
 76. โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:15:10
 77. โรงเรียนมะนาววิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:03:02
 78. โรงเรียนสามัคคีบัวขาวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:39:17
 79. โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:44:37
 80. โรงเรียนเหล่าใหญ่วนสณฑ์ผดุงเวทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:47:31
 81. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชียยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 82. โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 83. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 84. โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:33:21
 85. โรงเรียนแจนแลนวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:30:32
 86. โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:57:29
 87. โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:15:33
 88. โรงเรียนบ้านคุยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 18:38:59
 89. โรงเรียนบ้านบึงทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 18:45:19
 90. โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:38:52
 91. โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 09:54:43
 92. โรงเรียนนาขามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:58:43
 93. โรงเรียนบ้านสุขเจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 05:32:29
 94. โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:20:39
 95. โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 12:54:50
 96. โรงเรียนบ้านคำป่าหว้านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:26:49
 97. โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:34:01
 98. โรงเรียนบ้านหนองโง้งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:49:44
 99. โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:15:47
 100. โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 21:39:14
 101. โรงเรียนบ้านดงมันลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 09:03:04
 102. โรงเรียนกุดหว้าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:49:42
 103. โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:16:34
 104. โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 07:28:42
 105. โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:26:58
 106. โรงเรียนบ้านกลางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 07:27:51
 107. โรงเรียนบ้านขุมขี้ยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:26:59
 108. โรงเรียนบ้านโคกโก่งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 15:41:56
 109. โรงเรียนบ้านนาเหนือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:30:50
 110. โรงเรียนบ้านโนนยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:18:02
 111. โรงเรียนบ้านวังมนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 20:32:16
 112. โรงเรียนบ้านสวนผึ้งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:05:48
 113. โรงเรียนบ้านหนองเม็กยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 114. โรงเรียนบ้านห้วยแดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:44:12
 115. โรงเรียนบ้านห้วยม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 13:44:59
 116. โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-10 13:34:55
 117. โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:13:04
 118. โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:53:23
 119. โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:10:19
 120. โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:13:47
 121. โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-12 21:43:57
 122. โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:29:47
 123. โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 20:12:00
 124. โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:30:32
 125. โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-09 12:37:56
 126. โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:03:58
 127. โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 11:33:22
 128. โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 07:27:34
 129. โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:22:32
 130. โรงเรียนเย็นสยามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:16:27
 131. โรงเรียนสงเปลือยวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:18:33
 132. โรงเรียนสังคมพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:43:32
 133. โรงเรียนสามัคคีวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 21:03:11
 134. โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:24:56
 135. โรงเรียนหนองบัวกลางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:25:58
 136. โรงเรียนหนองบัวนอกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:37:47
 137. โรงเรียนหนองบัวในลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:28:44
 138. โรงเรียนหนองโพนสูงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:08:59
 139. โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 140. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:40:11
 141. โรงเรียนหัวงัววิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 15:11:21
 142. โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 143. โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:43:40
 144. โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:35:23
 145. โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 15:01:11
 146. โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:30:50
 147. โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:03:35
 148. โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 149. โรงเรียนหนองบัวโดน(วรนารถประชานุกูล)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 10:06:10
 150. โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:36:15
 151. โรงเรียนบ้านโนนสะอาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 18:44:30
 152. โรงเรียนหนองกุงสมเด็จลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:22:09
 153. โรงเรียนบ้านสร้างแสนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:59:38
 154. โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 155. โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:47:34
 156. โรงเรียนบ้านโนนชาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:12:21
 157. โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:38:54
 158. โรงเรียนบ้านสร้างแก้วลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 12:37:42
 159. โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:18:14
 160. โรงเรียนโคกกลางสมเด็จลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 20:49:28
 161. วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 162. โรงเรียนหนองขามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 15:50:36
 163. โรงเรียนอนุบาลณัฐริกาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 12:08:37
 164. โรงเรียนเอกปัญญาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 10:14:18
 165. โรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:57:03
 166. โรงเรียนคำเม็กวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 19:16:52
 167. โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 15:11:36
 168. โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:16:35
 169. โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:39:06
 170. โรงเรียนกวดวิชาสุพัฒนรุ่งเรืองยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 171. โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 20:31:26
 172. โรงเรียนบ้านแก้งกะอามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 05:10:23
 173. โรงเรียนบ้านขมิ้นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 17:28:11
 174. โรงเรียนบ้านคำหม่วยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:35:07
 175. โรงเรียนบ้านดงแหลมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 21:51:55
 176. โรงเรียนบ้านนาทันยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 177. โรงเรียนบ้านบัวสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 20:25:29
 178. โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:53:55
 179. โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:08:17
 180. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 22:24:49
 181. โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:22:45
 182. โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:59:27
 183. โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:40:08
 184. โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 10:28:53
 185. โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:43:20
 186. โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-09 20:40:50
 187. โรงเรียนบ้านขมิ้น(สาขาภูเงิน)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 17:15:37
 188. โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:04:52
 189. โรงเรียนทุ่งคลองวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:38:44
 190. โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:24:00
 191. โรงเรียนบ้านคำพิมูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 13:04:31
 192. โรงเรียนโป่งนกเปล้าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 16:48:00
 193. โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:17:06
 194. โรงเรียนสูงเนินวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:35:24
 195. โรงเรียนโคกเพิ่มพูนพิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 08:40:38
 196. โรงเรียนบ้านหนองม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:34:28
 197. โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 16:10:35
 198. โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:28:29
 199. โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 14:03:37
 200. โรงเรียนบ้านโจดนาตาลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 16:04:26
 201. โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-12 09:06:24
 202. โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 11:27:32
 203. โรงเรียนบ้านหนองสระพังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 20:02:57
 204. โรงเรียนนาทันวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:37:55
 205. โรงเรียนบ้านโนนค้อลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 16:27:40
 206. โรงเรียนบ้านโพนแพงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 16:00:57
 207. โรงเรียนนักธุรกิจลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 13:08:07
 208. โรงเรียนบ้านดินจี่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 17:16:55
 209. โรงเรียนบ้านนาบอนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:30:22
 210. โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 09:41:58
 211. โรงเรียนสะพานหินวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 11:14:56
 212. โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 15:32:30
 213. โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-05 12:30:44
 214. โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 215. โรงเรียนอนุบาลปรีดียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 216. โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าย่อยที่2)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 217. สำนักงานกลุ่มที่1อำเภอห้วยผึ้งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 11:28:51
 218. สำนักงานกลุ่มที่2อำเภอนาคูยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 219. สำนักงานกลุ่มที่3อำเภอเขาวงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 220. สำนักงานกลุ่มที่4อำเภอกุฉินารายณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 221. สำนักงานกลุ่มที่5อำเภอกุฉินารายณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 222. สำนักงานกลุ่มที่6อำเภอกุฉินารายณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-06 07:50:43
 223. สำนักงานกลุ่มที่7อำเภอนามนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-07 16:59:32
 224. สำนักงานกลุ่มที่8อำเภอสมเด็จยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 225. สำนักงานกลุ่มที่9อำเภอสมเด็จยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 226. สำนักงานกลุ่มที่10อำเภอคำม่วงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 227. โรงเรียนกวดวิชาพรชัยวิชชาลัยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 228. โรงเรียนกวดวิชาเกียรติสุมาลย์ติวเตอร์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 229. โรงเรียนพุทธปัญญายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 230. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-10 16:47:04
 231. ชมรมพนักงานราชการยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 232. ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้ว เมื่อ 2013-06-16 19:32:24
 233. โรงเรียนพรชัยวิชชาลัยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 234. โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 235. โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษแห่งอาเซียนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 236. โรงเรียนสอนนวดแผนไทยสมัยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 237. โรงเรียนอนุบาล ว.วรบุตรยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 238. โรงเรียนกวดวิชาวัฒนาศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 239. โรงเรียนเฃนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ติวเตอร์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 06:48:17 น.
************************************