ทำเนียบการให้บริการของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

QR code

1

ดร. ภัณฑ์รักษ์    พลตื้อ

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2

นาย สุนทรา    หันชัยศรี

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
3

นาย ปิยพงศ์  สุ่มมาตย์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
4

นาย อดิศักดิ์    ทวยลี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5

นาย ประหยัด    วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
6

นางสาว ลำใย    ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
7

นางสาว ลลิตา    ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
8

นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
9

นาย ขจรพงศ์  นามสง่า

พนักงานพิมพ์
10

 

 

 

 

นางสาวพิมวัฒนา ทำนาแพง

ลูกจ้างชั่วคราว
11

 

 

 

 

นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

ลูกจ้างชั่วคราว
12

 

 

 

 

นางสาว วิไลลักษณ์ บุราณเดช

ลูกจ้างชั่วคราว
13

นางสาว อัญชิกาญน์  ใจศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว
14

นางสาว ปรียกาญน์  บุญตะหล้า

ลูกจ้างชั่วคราว
15

นาง ราตรี   พูลพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (รก.)
16

นาย สุเมธ    ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
17

นาง หฤทัย  แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
18

นาง สุภาพร  กุไรรัตน์

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
19

นาง วรางคณา  บุษมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
20

นาย พทสิน    ยี่วาศรี

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
21

 

 

 

 

นางสาว จารุวรรณ  นุ่นภักดี

ลูกจ้างชั่วคราว
22

นาง ดอกไม้  เภาโพธิ์

แม่บ้าน
23

นาย ประกอบใจ  เพาะนาไร่

ยามรักษาการณ์
24

 

 

 

 

นางสาว จุฬาลักษณ์  ปรีวิลัย

ลูกจ้างชั่วคราว
25

นาง มยุรี    ดลเพ็ญ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
26

นาย โกสีย์    แสบงบาล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
27

นาย สุรินทร์    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
28

นาง นันทพร    ครุฑโต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
29

นาง จันทร์ฉาย    ไชยขันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
30

นาง ธนัชพร    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
31

นาย นำพงษ์    ไกยเดช

นิติกร ชำนาญการพิเศษ
32

นางสาว เมทิกา  โคกลือชา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
33

นาง พรรณทิพย์    แสงบุตร

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
34

นาง วชิราพร   พิมพ์เภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
35

นาง อาทิตยา   บริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
36

นาง สุวรรณภา    เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
37

 

 

 

 

นาย กฤษณพงศ์  มณีนารถ

ลูกจ้างชั่วคราว
38

นาย สุปัน   สุรันนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
39

 

ครู ช่วยราชการ
40

นาย ประภวิษณุ์    จิตจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
41

นาง ลมุล    เนตรคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
42

นาย ณัฐพล  ทวยลี

พนักงานพิมพ์
43

นางสาว สุดาพร  ใจอ่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
44

นาย วิโรจน์ ศรแผลง

ลูกจ้างชัวคราว
45

จ.อ. ไวกูล มะลิรส

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (รก.)
46

นาง ราตรี    เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
47

นางสาว เพ็ญประภา    ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
48

นาง เพ็ญศรี   วิเศษศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
49

นางสาว ดวงเนตร    สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
50

นางสาว แอนนา    ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
51

 

 

 

 

 

นาย อรรคพล  เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
52

ดร. สวาส บุญอาสา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
53

นาย นิยม    ใจศิริ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
54

นาง ศศิกานต์    เจริญดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
55

นาง สมจิตร    พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
56

นางสาว วรรณเพ็ญ    พุฒิพรพงศ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
57

นาย เจษฏา    คะโยธา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
58

นาย เสกสรรค์  มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
59

นาย จุมพล  วงศ์ษร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
60

นาย อภิรัฐ  เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
61

นาง เครือวัลย์  ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
62

นางสาว ชญาภรณ์  บาลศรี

ธุรการ