ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

QR code

1

ดร. ภัณฑ์รักษ์    พลตื้อ

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

>>> คลิก <<<

2

นาย สุนทรา    หันชัยศรี

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

>> คลิก <<<

3

นาย ปิยพงศ์  สุ่มมาตย์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

>>> คลิก <<<

4

นาย อดิศักดิ์    ทวยลี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>>> คลิก <<<

5

นาย ประหยัด    วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

6

นางสาว ลำใย    ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

7

นางสาว ลลิตา    ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

>>> คลิก <<<

8

นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

>>> คลิก <<<

9

 

นาย ขจรพงศ์  นามสง่า

พนักงานพิมพ์

>>> คลิก <<<

10

 

 

 

นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

11

 

 

 

นางสาว วิไลลักษณ์ บุราณเดช

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

12

นางสาว อัญชิกาญน์  ใจศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

13

นางสาว ปรียกาญน์  บุญตะหล้า

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

14

นาง ราตรี   พูลพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (รก.)

>>> คลิก <<<

15

นาย สุเมธ    ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

16

นาง หฤทัย  แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

>>> คลิก <<<

17

นางสาวปรียานันท์ โสภา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

>>> คลิก <<

18

นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

>>> คลิก <<<

19

นาง วรางคณา  บุษมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

>>> คลิก <<<

20

นาย พทสิน    ยี่วาศรี

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

>>> คลิก <<<

21

 

 

 

นางสาว จารุวรรณ  นุ่นภักดี

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

22

นาง ดอกไม้  เภาโพธิ์

แม่บ้าน

>>> คลิก <<<

23

นาย ประกอบใจ  เพาะนาไร่

ยามรักษาการณ์

>>> คลิก <<<

24

นางสาว จุฬาลักษณ์  ปรีวิลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

25

นายนรากร บุญเกิด

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

26

นางสาวณัตติยา บุญพิคำ

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

27

นาง มยุรี    ดลเพ็ญ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

>>> คลิก <<<

28

นาย โกสีย์    แสบงบาล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

>>> คลิก <<<

29

นาย สุรินทร์    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

30

นาง นันทพร    ครุฑโต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

31

นาง จันทร์ฉาย    ไชยขันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

32

นาง ธนัชพร    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

33

นาย นำพงษ์    ไกยเดช

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

34

นางสาว เมทิกา  โคกลือชา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

>>> คลิก <<<

35

นาง วชิราพร   พิมพ์เภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน

>>> คลิก <<<

36

นาง อาทิตยา   บริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

37

นาง สุวรรณภา    เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

38

 

 

นางสาวจริยา จารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

>>> คลิก <<<

39

นาย กฤษณพงศ์  มณีนารถ

ลูกจ้างชั่วคราว

>>> คลิก <<<

40

นาย สุปัน   สุรันนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

>>> คลิก <<<

41

 

ครู ช่วยราชการ

>>> คลิก <<<

42

นาย ประภวิษณุ์    จิตจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

43

นาง ลมุล    เนตรคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

44

นาย ณัฐพล  ทวยลี

พนักงานพิมพ์

>>> คลิก <<<

45

นางสาว สุดาพร  ใจอ่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

>>> คลิก <<<

46

นาย วิโรจน์ ศรแผลง

ลูกจ้างชัวคราว

>>> คลิก <<<

47

จ.อ. ไวกูล มะลิรส

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (รก.)

>>> คลิก <<<

48

นาง ราตรี    เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

49

นางสาว เพ็ญประภา    ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

50

นาง เพ็ญศรี   วิเศษศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

51

นางสาว ดวงเนตร    สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

52

นางประไพภัทร บุญเรือน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

>>> คลิก <<<

53

นางสาว แอนนา    ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

>>> คลิก <<<

54

นาย อรรคพล  เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

>>> คลิก <<<

55

ดร. สวาส บุญอาสา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

>>> คลิก <<<

56

นาย นิยม    ใจศิริ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

57

นาง ศศิกานต์    เจริญดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

58

นาง สมจิตร    พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

59

นางสาว วรรณเพ็ญ    พุฒิพรพงศ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

60

นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

61

นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

62

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

63

นาย เจษฏา    คะโยธา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

64

นาย เสกสรรค์  มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

65

นาย จุมพล  วงศ์ษร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

66

นายอภิรัฐ  เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

67

นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

ศึกษานิเทศก์

>>> คลิก <<<

68

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

69

นางสุชัญญา เยื้องกลาง

ศึกษานิเทศก์

>>> คลิก <<<

70

นาง เครือวัลย์  ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

>>> คลิก <<<

71

นางสาว ชญาภรณ์  บาลศรี

ธุรการ

>>> คลิก <<<